خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور7شب بانکوک و پوکت با پرواز ماهان ویژه نوروز1397

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4850000 تومان 5520000 تومان 4490000 تومان
4980000 تومان 5720000 تومان 4525000 تومان
5170000 تومان 6160000 تومان 5135000 تومان 4610000 تومان
5270000 تومان 6290000 تومان 4670000 تومان
5375000 تومان 6490000 تومان 5300000 تومان 4710000 تومان
5395000 تومان 6520000 تومان 5320000 تومان 4730000 تومان
5485000 تومان 6715000 تومان 5410000 تومان 4745000 تومان
درجه هتل
B.B
5540000 تومان 6830000 تومان 5450000 تومان 4770000 تومان
5660000 تومان 7070000 تومان 5565000 تومان 4810000 تومان
5800000 تومان 7350000 تومان 4870000 تومان
5835000 تومان 7420000 تومان 4880000 تومان
5870000 تومان 7470000 تومان 5750000 تومان 4890000 تومان
5970000 تومان 7690000 تومان 5850000 تومان 4930000 تومان
درجه هتل
B.B
6055000 تومان 7800000 تومان 5925000 تومان 4990000 تومان
6270000 تومان 7230000 تومان 6110000 تومان 5080000 تومان
6380000 تومان 8450000 تومان 6210000 تومان 5110000 تومان
6490000 تومان 8650000 تومان 5145000 تومان
6760000 تومان 9210000 تومان 5260000 تومان
درجه هتل
B.B
6980000 تومان 9660000 تومان 6760000 تومان 5330000 تومان
7050000 تومان 9800000 تومان 6820000 تومان 5360000 تومان
7240000 تومان 10160000 تومان 6990000 تومان 5425000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5520000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4490000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5720000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4525000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6160000 تومان
کودک با تخت
5135000 تومان
کودک بدون تخت
4610000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6290000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4670000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5375000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6490000 تومان
کودک با تخت
5300000 تومان
کودک بدون تخت
4710000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6520000 تومان
کودک با تخت
5320000 تومان
کودک بدون تخت
4730000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5485000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6715000 تومان
کودک با تخت
5410000 تومان
کودک بدون تخت
4745000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5540000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6830000 تومان
کودک با تخت
5450000 تومان
کودک بدون تخت
4770000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5660000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7070000 تومان
کودک با تخت
5565000 تومان
کودک بدون تخت
4810000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7350000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4870000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5835000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7420000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4880000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7470000 تومان
کودک با تخت
5750000 تومان
کودک بدون تخت
4890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7690000 تومان
کودک با تخت
5850000 تومان
کودک بدون تخت
4930000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6055000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7800000 تومان
کودک با تخت
5925000 تومان
کودک بدون تخت
4990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7230000 تومان
کودک با تخت
6110000 تومان
کودک بدون تخت
5080000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6380000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8450000 تومان
کودک با تخت
6210000 تومان
کودک بدون تخت
5110000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8650000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
5145000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9210000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
5260000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9660000 تومان
کودک با تخت
6760000 تومان
کودک بدون تخت
5330000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9800000 تومان
کودک با تخت
6820000 تومان
کودک بدون تخت
5360000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10160000 تومان
کودک با تخت
6990000 تومان
کودک بدون تخت
5425000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور7شب بانکوک و پوکت با پرواز ماهان ویژه نوروز1397,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

  کپی شناسنامه

  کپی کارت ملی

  گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان

  2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید3*4,

  نوع تور : ساحل, شهر و خرید, هنر و فرهنگ,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 3 شب بانکوک, 4 شب پوکت,
  تاریخ اعتبار : تا 14 فروردین,
  مناسب برای : زوج ها, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, سیم کارت, پرواز/بلیط داخلی, اخذ ویزای توریستی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 4850000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

  کپی شناسنامه

  کپی کارت ملی

  گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان

  2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید3*4,

  کشور مقصد : تایلند,
  شهر مقصد : بانکوک, پوکت,
 • پرواز و هتل چارتر بوده و هزینه غیر قابل استرداد می باشد.
  پرداخت 50 درصد از مبلغ تور در زمان رزرو الزامی می باشد.
  نکودک زیر دو سال 830000تومان می باشد.
  در صورت عدم کانفرم هتل ، هتل مشابه جایگزین می گردد
  مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر بوده و آژانس بینا بال هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  نرخ بلیط داخلی پوکت بر اساس پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است در صورت افزایش نرخ مابه التفاوت به پکیج اضافه خواهد شد.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی