خدمات 24 ساعته

44042929

09121396022

بینابال سیر

تور آنتالیا با پرواز تیلویند ویژه 1 مهر

Tailwind Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
درجه هتل
U.ALL
2460000 تومان 2860000 تومان 1850000 تومان 1390000 تومان
2660000 تومان 3360000 تومان 1890000 تومان 1390000 تومان
2920000 تومان 2760000 تومان 3560000 تومان 2090000 تومان 1990000 تومان 1390000 تومان
2860000 تومان 4060000 تومان 2090000 تومان 1390000 تومان
2960000 تومان 2920000 تومان 2190000 تومان 2050000 تومان 1390000 تومان
2960000 تومان 3960000 تومان 2090000 تومان 1390000 تومان
3060000 تومان 2960000 تومان 3640000 تومان 3860000 تومان 2090000 تومان 2290000 تومان 1390000 تومان
3260000 تومان 3060000 تومان 3960000 تومان 2190000 تومان 2390000 تومان 1390000 تومان
3940000 تومان 3060000 تومان 4160000 تومان 2790000 تومان 2120000 تومان 1390000 تومان
درجه هتل
U.ALL
3760000 تومان 3210000 تومان 4060000 تومان 2490000 تومان 2490000 تومان 1390000 تومان
3130000 تومان 2410000 تومان 1390000 تومان
درجه هتل
U.ALL
3220000 تومان 4210000 تومان 2190000 تومان 1390000 تومان
درجه هتل
U.ALL
3710000 تومان 3240000 تومان 4060000 تومان 2460000 تومان 2490000 تومان 1390000 تومان
3260000 تومان 2590000 تومان 1390000 تومان
درجه هتل
U.ALL
3320000 تومان 4160000 تومان 2190000 تومان 1390000 تومان
3460000 تومان 2290000 تومان 1390000 تومان
3560000 تومان 4660000 تومان 2620000 تومان 3350000 تومان 1490000 تومان 1390000 تومان
3660000 تومان 4760000 تومان 2390000 تومان 1390000 تومان
درجه هتل
U.ALL
3760000 تومان 4860000 تومان 2490000 تومان 1390000 تومان
درجه هتل
U.ALL
3760000 تومان 4960000 تومان 2390000 تومان 1390000 تومان
3960000 تومان 5260000 تومان 2790000 تومان 1390000 تومان
درجه هتل
U.ALL
3960000 تومان 5160000 تومان 2690000 تومان 1390000 تومان
4160000 تومان 2890000 تومان 1390000 تومان
4360000 تومان 5760000 تومان 2790000 تومان 1390000 تومان
4360000 تومان 5860000 تومان 2790000 تومان 1390000 تومان
4460000 تومان 5920000 تومان 2790000 تومان 1390000 تومان
4520000 تومان 7060000 تومان 2890000 تومان 1390000 تومان
4560000 تومان 6160000 تومان 2890000 تومان 1390000 تومان
درجه هتل
U.ALL
4620000 تومان 1390000 تومان
4690000 تومان 6260000 تومان 3050000 تومان 1390000 تومان
6060000 تومان 8460000 تومان 3490000 تومان 1390000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2860000 تومان
کودک با تخت
1850000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2660000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3360000 تومان
کودک با تخت
1890000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2920000 تومان 2760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3560000 تومان
کودک با تخت
2090000 تومان 1990000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2860000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4060000 تومان
کودک با تخت
2090000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2960000 تومان 2920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
2190000 تومان 2050000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3960000 تومان
کودک با تخت
2090000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3060000 تومان 2960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3640000 تومان 3860000 تومان
کودک با تخت
2090000 تومان 2290000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3260000 تومان 3060000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3960000 تومان
کودک با تخت
2190000 تومان 2390000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3940000 تومان 3060000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4160000 تومان
کودک با تخت
2790000 تومان 2120000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3760000 تومان 3210000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4060000 تومان
کودک با تخت
2490000 تومان 2490000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
2410000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3220000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4210000 تومان
کودک با تخت
2190000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3710000 تومان 3240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4060000 تومان
کودک با تخت
2460000 تومان 2490000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3260000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
2590000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4160000 تومان
کودک با تخت
2190000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
2290000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4660000 تومان
کودک با تخت
2620000 تومان 3350000 تومان
کودک بدون تخت
1490000 تومان 1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3660000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4760000 تومان
کودک با تخت
2390000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4860000 تومان
کودک با تخت
2490000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4960000 تومان
کودک با تخت
2390000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5260000 تومان
کودک با تخت
2790000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5160000 تومان
کودک با تخت
2690000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
2890000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4360000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5760000 تومان
کودک با تخت
2790000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4360000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5860000 تومان
کودک با تخت
2790000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5920000 تومان
کودک با تخت
2790000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4520000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7060000 تومان
کودک با تخت
2890000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6160000 تومان
کودک با تخت
2890000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6260000 تومان
کودک با تخت
3050000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6060000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8460000 تومان
کودک با تخت
3490000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور آنتالیا با پرواز تیلویند ویژه 1 مهر ,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  نوع تور : ورزش های آبی, ساحل,
  روزهای رفت : شنبه,
  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز,
  تاریخ اعتبار : 8 مهر ,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : اقتصادی,
  خدمات : صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : ترکیه,
  شهر مقصد : آنتالیا,
 • نرخ کودک زیر 2 سال 150000 تومان میباشد .
  مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر بوده و آژانس بینا بال هیچگونه مسولیتی ندارد
  هنگام ثبت نام و رزرو تور پرداخت 50% از مبلغ کل الزامی است .
  پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02144042929

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی