خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور 6 شب آنتالیا با پرواز تیلویند ویژه نوروز 1397

Tailwind Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
3360000 تومان 4150000 تومان 2890000 تومان 2390000 تومان kemer
3560000 تومان 4660000 تومان 2990000 تومان 2390000 تومان kemer
درجه هتل
ALL
3660000 تومان 4560000 تومان 2890000 تومان 2390000 تومان belek
درجه هتل
U.ALL
3660000 تومان 4260000 تومان 2990000 تومان 2390000 تومان lara
3760000 تومان 4760000 تومان 3090000 تومان 2390000 تومان lara
3820000 تومان 4420000 تومان 3190000 تومان 2390000 تومان lara
درجه هتل
U.ALL
3860000 تومان 4760000 تومان 3090000 تومان 2390000 تومان lara
درجه هتل
U.ALL
3960000 تومان 5460000 تومان 3090000 تومان 2390000 تومان lara
3960000 تومان 4660000 تومان 3290000 تومان 2390000 تومان kemer
4160000 تومان 4760000 تومان 3390000 تومان 2390000 تومان lara
درجه هتل
U.ALL
4560000 تومان 6160000 تومان 3590000 تومان 2390000 تومان lara
4560000 تومان 5960000 تومان 3590000 تومان 2390000 تومان lara
درجه هتل
U.ALL
4560000 تومان 6160000 تومان 3590000 تومان 2390000 تومان side
4660000 تومان 5560000 تومان 3290000 تومان 2390000 تومان lara
4760000 تومان 5960000 تومان 3590000 تومان 2390000 تومان belek
4960000 تومان 6760000 تومان 3690000 تومان 2390000 تومان konyaalti
4960000 تومان 6160000 تومان 3790000 تومان 2390000 تومان kemer
5220000 تومان 6560000 تومان 3890000 تومان 2390000 تومان lara
5420000 تومان 6960000 تومان 3990000 تومان 2390000 تومان lara
5560000 تومان 7260000 تومان 3790000 تومان 2390000 تومان lara
درجه هتل
U.ALL
5760000 تومان 7460000 تومان 3990000 تومان 2390000 تومان belek
درجه هتل
U.ALL
5760000 تومان 7360000 تومان 3790000 تومان 2390000 تومان belek
5760000 تومان 6870000 تومان 3790000 تومان 2390000 تومان lara
6620000 تومان 8060000 تومان 4090000 تومان 2390000 تومان belek
6960000 تومان 10260000 تومان 4290000 تومان 2390000 تومان belek
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3360000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4150000 تومان
کودک با تخت
2890000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
kemer
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4660000 تومان
کودک با تخت
2990000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
kemer
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3660000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4560000 تومان
کودک با تخت
2890000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
belek
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3660000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4260000 تومان
کودک با تخت
2990000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
lara
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4760000 تومان
کودک با تخت
3090000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
lara
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4420000 تومان
کودک با تخت
3190000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
lara
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3860000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4760000 تومان
کودک با تخت
3090000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
lara
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5460000 تومان
کودک با تخت
3090000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
lara
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4660000 تومان
کودک با تخت
3290000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
kemer
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4760000 تومان
کودک با تخت
3390000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
lara
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6160000 تومان
کودک با تخت
3590000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
lara
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5960000 تومان
کودک با تخت
3590000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
lara
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6160000 تومان
کودک با تخت
3590000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
side
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4660000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5560000 تومان
کودک با تخت
3290000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
lara
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5960000 تومان
کودک با تخت
3590000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
belek
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6760000 تومان
کودک با تخت
3690000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
konyaalti
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6160000 تومان
کودک با تخت
3790000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
kemer
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5220000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6560000 تومان
کودک با تخت
3890000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
lara
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5420000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6960000 تومان
کودک با تخت
3990000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
lara
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7260000 تومان
کودک با تخت
3790000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
lara
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7460000 تومان
کودک با تخت
3990000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
belek
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7360000 تومان
کودک با تخت
3790000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
belek
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6870000 تومان
کودک با تخت
3790000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
lara
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8060000 تومان
کودک با تخت
4090000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
belek
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10260000 تومان
کودک با تخت
4290000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
موقعیت
belek
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور 6 شب آنتالیا با پرواز تیلویند ویژه نوروز 1397,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  نوع تور : ورزش های آبی, ساحل,
  روزهای رفت : شنبه,
  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 14 فروردین,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : اقتصادی,
  خدمات : صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 3350000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : ترکیه,
  شهر مقصد : آنتالیا,
  برنامه سفر
  تاریخ پروازهای رفت: 27 -28 -29 اسفند

  1-2-5-6-7-8-9 فروردین

  پکیج در تاریخ 27 اسفند و 9 فروردین 200000 هزار تومان کاهش نرخ دارد

  در تاریخ 29 اسفند 100000 هزار تومان افزایش نرخ دارد

 • نرخ کودک زیر 2 سال 290000 تومان میباشد .
  مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر بوده و آژانس بینا بال هیچگونه مسولیتی ندارد
  هنگام ثبت نام و رزرو تور پرداخت 50% از مبلغ کل الزامی است .
  پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی