خدمات 24 ساعته

09906500125

09121396022

بینابال سیر

تور آنتالیا ویژه19 آبان با پرواز آتا

Ata air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1160000 تومان 1360000 تومان 1720000 تومان 1720000 تومان 1020000 تومان 850000 تومان
1210000 تومان 1390000 تومان 1050000 تومان 850000 تومان
1230000 تومان 1490000 تومان 1050000 تومان 850000 تومان
1540000 تومان 2195000 تومان 1280000 تومان 850000 تومان
1540000 تومان 1920000 تومان 1230000 تومان 850000 تومان
1570000 تومان 1920000 تومان 1230000 تومان 850000 تومان
1690000 تومان 2100000 تومان 1290000 تومان 850000 تومان
1770000 تومان 2300000 تومان 1325000 تومان 850000 تومان
درجه هتل
U.ALL
1790000 تومان 2240000 تومان 1340000 تومان 850000 تومان
1790000 تومان 2240000 تومان 1340000 تومان 850000 تومان
1790000 تومان 2345000 تومان 1340000 تومان 850000 تومان
درجه هتل
U.ALL
1790000 تومان 2245000 تومان 1340000 تومان 850000 تومان
1900000 تومان 2400000 تومان 1390000 تومان 850000 تومان
1920000 تومان 2550000 تومان 1400000 تومان 850000 تومان
1920000 تومان 2450000 تومان 1400000 تومان 850000 تومان
1920000 تومان 1430000 تومان 1400000 تومان 850000 تومان
درجه هتل
U.ALL
1940000 تومان 2470000 تومان 1410000 تومان 850000 تومان
1950000 تومان 2910000 تومان 1425000 تومان 850000 تومان
2040000 تومان 2750000 تومان 1460000 تومان 850000 تومان
درجه هتل
U.ALL
2120000 تومان 2750000 تومان 1490000 تومان 850000 تومان
2170000 تومان 2830000 تومان 1520000 تومان 850000 تومان
2170000 تومان 2825000 تومان 1530000 تومان 850000 تومان
2250000 تومان 2930000 تومان 1570000 تومان 850000 تومان
2420000 تومان 3200000 تومان 1650000 تومان 850000 تومان
درجه هتل
U.ALL
3400000 تومان 4670000 تومان 2140000 تومان 850000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1360000 تومان
کودک با تخت
1720000 تومان 1720000 تومان 1020000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
1210000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1390000 تومان
کودک با تخت
1050000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1490000 تومان
کودک با تخت
1050000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1540000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2195000 تومان
کودک با تخت
1280000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1540000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1920000 تومان
کودک با تخت
1230000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1570000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1920000 تومان
کودک با تخت
1230000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2100000 تومان
کودک با تخت
1290000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1770000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2300000 تومان
کودک با تخت
1325000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2240000 تومان
کودک با تخت
1340000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2240000 تومان
کودک با تخت
1340000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2345000 تومان
کودک با تخت
1340000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2245000 تومان
کودک با تخت
1340000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2400000 تومان
کودک با تخت
1390000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2550000 تومان
کودک با تخت
1400000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2450000 تومان
کودک با تخت
1400000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1430000 تومان
کودک با تخت
1400000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1940000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2470000 تومان
کودک با تخت
1410000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2910000 تومان
کودک با تخت
1425000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2040000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2750000 تومان
کودک با تخت
1460000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2750000 تومان
کودک با تخت
1490000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2830000 تومان
کودک با تخت
1520000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2825000 تومان
کودک با تخت
1530000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2930000 تومان
کودک با تخت
1570000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2420000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3200000 تومان
کودک با تخت
1650000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4670000 تومان
کودک با تخت
2140000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور آنتالیا ویژه19 آبان با پرواز آتا ,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  نوع تور : ورزش های آبی, ساحل, شهر و خرید,
  روزهای رفت : جمعه,
  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز,
  تاریخ اعتبار : 19آبان,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : اقتصادی,
  خدمات : صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, میان وعده, راهنما فرودگاه, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 1160000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : ترکیه,
  شهر مقصد : آنتالیا,
 • نرخ کودک زیر دوسال 200.000 تومان می باشد.
  پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد . پرواز رفت و برگشت از دنیزلی می باشد.
  پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.
  در صورت افزایش 5% نرخ ارز ما به التفاوت دریافت میگردد.(در صورت تسویه در روز ثبت شامل افزایش نرخ نمیشوید )
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی