خدمات 24 ساعته

09906500125

09121396022

بینابال سیر

تور کوالالامپور و پنانگ با پرواز ماهان ویژه نوروز 1397

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4860000 تومان 5480000 تومان 4880000 تومان 4470000 تومان
4970000 تومان 5730000 تومان 4940000 تومان 4530000 تومان
5000000 تومان 5760000 تومان 4970000 تومان 4560000 تومان
5130000 تومان 6000000 تومان 5020000 تومان 4570000 تومان
5210000 تومان 6160000 تومان 5180000 تومان 4640000 تومان
درجه هتل
B.B
5240000 تومان 6330000 تومان 5240000 تومان 4640000 تومان
5290000 تومان 6430000 تومان 5290000 تومان 4670000 تومان
درجه هتل
B.B
5380000 تومان 6490000 تومان 5340000 تومان 4660000 تومان
5430000 تومان 6570000 تومان 5370000 تومان 4720000 تومان
درجه هتل
B.B
5430000 تومان 6710000 تومان 5430000 تومان 4720000 تومان
درجه هتل
B.B
5860000 تومان 7460000 تومان 5720000 تومان 4800000 تومان
5920000 تومان 7630000 تومان 5750000 تومان 4860000 تومان
5920000 تومان 7680000 تومان 5870000 تومان 4910000 تومان
6000000 تومان 7840000 تومان 5890000 تومان 4940000 تومان
6030000 تومان 7840000 تومان 5890000 تومان 4960000 تومان
6160000 تومان 7950000 تومان 6020000 تومان 5020000 تومان
درجه هتل
B.B
6240000 تومان 8090000 تومان 6100000 تومان 5050000 تومان
6600000 تومان 9040000 تومان 6450000 تومان 5180000 تومان
6710000 تومان 9260000 تومان 6510000 تومان 5240000 تومان
7250000 تومان 103400000 تومان 7030000 تومان 5450000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4860000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5480000 تومان
کودک با تخت
4880000 تومان
کودک بدون تخت
4470000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5730000 تومان
کودک با تخت
4940000 تومان
کودک بدون تخت
4530000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5760000 تومان
کودک با تخت
4970000 تومان
کودک بدون تخت
4560000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6000000 تومان
کودک با تخت
5020000 تومان
کودک بدون تخت
4570000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5210000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6160000 تومان
کودک با تخت
5180000 تومان
کودک بدون تخت
4640000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6330000 تومان
کودک با تخت
5240000 تومان
کودک بدون تخت
4640000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6430000 تومان
کودک با تخت
5290000 تومان
کودک بدون تخت
4670000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5380000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6490000 تومان
کودک با تخت
5340000 تومان
کودک بدون تخت
4660000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5430000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6570000 تومان
کودک با تخت
5370000 تومان
کودک بدون تخت
4720000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5430000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6710000 تومان
کودک با تخت
5430000 تومان
کودک بدون تخت
4720000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5860000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7460000 تومان
کودک با تخت
5720000 تومان
کودک بدون تخت
4800000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7630000 تومان
کودک با تخت
5750000 تومان
کودک بدون تخت
4860000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7680000 تومان
کودک با تخت
5870000 تومان
کودک بدون تخت
4910000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7840000 تومان
کودک با تخت
5890000 تومان
کودک بدون تخت
4940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6030000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7840000 تومان
کودک با تخت
5890000 تومان
کودک بدون تخت
4960000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7950000 تومان
کودک با تخت
6020000 تومان
کودک بدون تخت
5020000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8090000 تومان
کودک با تخت
6100000 تومان
کودک بدون تخت
5050000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9040000 تومان
کودک با تخت
6450000 تومان
کودک بدون تخت
5180000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6710000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9260000 تومان
کودک با تخت
6510000 تومان
کودک بدون تخت
5240000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
103400000 تومان
کودک با تخت
7030000 تومان
کودک بدون تخت
5450000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور کوالالامپور و پنانگ با پرواز ماهان ویژه نوروز 1397,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار,
  نوع تور : شهر و خرید,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 4 شب کوالالامپور, 3 شب پنانگ,
  تاریخ اعتبار : تا 14 فروردین,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 4860000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : مالزی,
  شهر مقصد : کوالالامپور, پنانگ,
 • پرواز و هتل چارتر بوده و هزینه غیر قابل استرداد می باشد.
  پرداخت 50 درصد از مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد
  نرخ کودک زیر دو سال 450000 تومان می باشد
  مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه خروج از کشور بر عهئه مسافر بوده و آژانس بینابال هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی