خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور 4شب کوالالامپورو 3 شب پنانگ با پرواز ماهان ویژه بهار97

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2580000 تومان 3220000 تومان 2080000 تومان 1660000 تومان
2690000 تومان 4940000 تومان 2130000 تومان 1710000 تومان
درجه هتل
B.B
2780000 تومان 3640000 تومان 2240000 تومان 1730000 تومان
2860000 تومان 3750000 تومان 2220000 تومان 1760000 تومان
2920000 تومان 3850000 تومان 2350000 تومان 1790000 تومان
درجه هتل
B.B
2970000 تومان 3970000 تومان 2380000 تومان 1800000 تومان
3030000 تومان 4050000 تومان 2440000 تومان 1830000 تومان
درجه هتل
B.B
3110000 تومان 4240000 تومان 2550000 تومان 1850000 تومان
3140000 تومان 4240000 تومان 2550000 تومان 1880000 تومان
درجه هتل
B.B
3160000 تومان 4350000 تومان 2580000 تومان 1870000 تومان
3250000 تومان 4580000 تومان 2690000 تومان 1910000 تومان
3410000 تومان 4850000 تومان 2820000 تومان 1950000 تومان
3500000 تومان 5020000 تومان 2910000 تومان 1990000 تومان
3500000 تومان 5020000 تومان 2910000 تومان 1990000 تومان
3520000 تومان 4960000 تومان 2820000 تومان 2020000 تومان
درجه هتل
B.B
3610000 تومان 5240000 تومان 2940000 تومان 1990000 تومان
3660000 تومان 5410000 تومان 2960000 تومان 2050000 تومان
3690000 تومان 5460000 تومان 3100000 تومان 2070000 تومان
3720000 تومان 5630000 تومان 3050000 تومان 2080000 تومان
3770000 تومان 5430000 تومان 3050000 تومان 2110000 تومان
4220000 تومان 6460000 تومان 3520000 تومان 2220000 تومان
4300000 تومان 6590000 تومان 3600000 تومان 2300000 تومان
4600000 تومان 7060000 تومان 3880000 تومان 2440000 تومان
5020000 تومان 7950000 تومان 4260000 تومان 2580000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2580000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3220000 تومان
کودک با تخت
2080000 تومان
کودک بدون تخت
1660000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4940000 تومان
کودک با تخت
2130000 تومان
کودک بدون تخت
1710000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2780000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3640000 تومان
کودک با تخت
2240000 تومان
کودک بدون تخت
1730000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2860000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3750000 تومان
کودک با تخت
2220000 تومان
کودک بدون تخت
1760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3850000 تومان
کودک با تخت
2350000 تومان
کودک بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3970000 تومان
کودک با تخت
2380000 تومان
کودک بدون تخت
1800000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3030000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4050000 تومان
کودک با تخت
2440000 تومان
کودک بدون تخت
1830000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3110000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4240000 تومان
کودک با تخت
2550000 تومان
کودک بدون تخت
1850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4240000 تومان
کودک با تخت
2550000 تومان
کودک بدون تخت
1880000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4350000 تومان
کودک با تخت
2580000 تومان
کودک بدون تخت
1870000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4580000 تومان
کودک با تخت
2690000 تومان
کودک بدون تخت
1910000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3410000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4850000 تومان
کودک با تخت
2820000 تومان
کودک بدون تخت
1950000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5020000 تومان
کودک با تخت
2910000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5020000 تومان
کودک با تخت
2910000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3520000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4960000 تومان
کودک با تخت
2820000 تومان
کودک بدون تخت
2020000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3610000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5240000 تومان
کودک با تخت
2940000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3660000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5410000 تومان
کودک با تخت
2960000 تومان
کودک بدون تخت
2050000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5460000 تومان
کودک با تخت
3100000 تومان
کودک بدون تخت
2070000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3720000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5630000 تومان
کودک با تخت
3050000 تومان
کودک بدون تخت
2080000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3770000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5430000 تومان
کودک با تخت
3050000 تومان
کودک بدون تخت
2110000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4220000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6460000 تومان
کودک با تخت
3520000 تومان
کودک بدون تخت
2220000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4300000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6590000 تومان
کودک با تخت
3600000 تومان
کودک بدون تخت
2300000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7060000 تومان
کودک با تخت
3880000 تومان
کودک بدون تخت
2440000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5020000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7950000 تومان
کودک با تخت
4260000 تومان
کودک بدون تخت
2580000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور 4شب کوالالامپورو 3 شب پنانگ با پرواز ماهان ویژه بهار97,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  نوع تور : ساحل, شهر و خرید,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 4 شب کوالالامپور, 3 شب پنانگ,
  تاریخ اعتبار : تا 10 خرداد,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, افراد مجرد, جوانان,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 2580000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : مالزی,
  شهر مقصد : کوالالامپور, پنانگ,
 • نرخ کودک زیر 2 سال 300000تومان میباشد .
  .مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر بوده و آژانس بینا بال هیچگونه مسولیتی ندارد
  هنگام ثبت نام و رزرو تور پرداخت 50% از مبلغ کل تور الزامیست
  پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی