خدمات 24 ساعته

44042929

09121396022

بینابال سیر

تور کوالالامپورو لنکاوی با پرواز ماهان ویژه نوروز 1397

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
5430000 تومان 6000000 تومان 5400000 تومان 5110000 تومان
5510000 تومان 6220000 تومان 5510000 تومان 5140000 تومان
5620000 تومان 6430000 تومان 5620000 تومان 5180000 تومان
درجه هتل
B.B
5650000 تومان 6380000 تومان 5590000 تومان 5170000 تومان
5730000 تومان 6540000 تومان 5240000 تومان
5780000 تومان 6650000 تومان 5750000 تومان 5260000 تومان
5840000 تومان 6870000 تومان 5830000 تومان 5270000 تومان
درجه هتل
B.B
5920000 تومان 6900000 تومان 5860000 تومان 5320000 تومان
6000000 تومان 7190000 تومان 6000000 تومان 5340000 تومان
6030000 تومان 7250000 تومان 6020000 تومان 5340000 تومان
درجه هتل
B.B
6080000 تومان 7220000 تومان 6020000 تومان 5470000 تومان
6240000 تومان 7680000 تومان 6240000 تومان 5440000 تومان
6270000 تومان 7740000 تومان 6210000 تومان 5450000 تومان
درجه هتل
B.B
6410000 تومان 8010000 تومان 6400000 تومان 5510000 تومان
درجه هتل
B.B
6490000 تومان 8170000 تومان 6400000 تومان 5530000 تومان
6570000 تومان 8120000 تومان 5560000 تومان
6650000 تومان 8280000 تومان 6540000 تومان 5620000 تومان
6730000 تومان 8500000 تومان 6650000 تومان 5610000 تومان
درجه هتل
B.B
6920000 تومان 9040000 تومان 6780000 تومان 5720000 تومان
7030000 تومان 9010000 تومان 6860000 تومان 5780000 تومان
7140000 تومان 9470000 تومان 6970000 تومان 5810000 تومان
4250000 تومان 9690000 تومان 750000 تومان 5830000 تومان
7440000 تومان 9170000 تومان 7240000 تومان 5910000 تومان
درجه هتل
B.B
7600000 تومان 9170000 تومان 7410000 تومان 6000000 تومان
درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B
7820000 تومان 9570000 تومان 7570000 تومان 6060000 تومان
7930000 تومان 10150000 تومان 7680000 تومان 6100000 تومان
درجه هتل
B.B
85000000 تومان 11290000 تومان 8190000 تومان 6350000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5430000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6000000 تومان
کودک با تخت
5400000 تومان
کودک بدون تخت
5110000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5510000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6220000 تومان
کودک با تخت
5510000 تومان
کودک بدون تخت
5140000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6430000 تومان
کودک با تخت
5620000 تومان
کودک بدون تخت
5180000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6380000 تومان
کودک با تخت
5590000 تومان
کودک بدون تخت
5170000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5730000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6540000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
5240000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5780000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6650000 تومان
کودک با تخت
5750000 تومان
کودک بدون تخت
5260000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6870000 تومان
کودک با تخت
5830000 تومان
کودک بدون تخت
5270000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6900000 تومان
کودک با تخت
5860000 تومان
کودک بدون تخت
5320000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7190000 تومان
کودک با تخت
6000000 تومان
کودک بدون تخت
5340000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6030000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7250000 تومان
کودک با تخت
6020000 تومان
کودک بدون تخت
5340000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6080000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7220000 تومان
کودک با تخت
6020000 تومان
کودک بدون تخت
5470000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7680000 تومان
کودک با تخت
6240000 تومان
کودک بدون تخت
5440000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7740000 تومان
کودک با تخت
6210000 تومان
کودک بدون تخت
5450000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6410000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8010000 تومان
کودک با تخت
6400000 تومان
کودک بدون تخت
5510000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8170000 تومان
کودک با تخت
6400000 تومان
کودک بدون تخت
5530000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6570000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8120000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
5560000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8280000 تومان
کودک با تخت
6540000 تومان
کودک بدون تخت
5620000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6730000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8500000 تومان
کودک با تخت
6650000 تومان
کودک بدون تخت
5610000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9040000 تومان
کودک با تخت
6780000 تومان
کودک بدون تخت
5720000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7030000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9010000 تومان
کودک با تخت
6860000 تومان
کودک بدون تخت
5780000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9470000 تومان
کودک با تخت
6970000 تومان
کودک بدون تخت
5810000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9690000 تومان
کودک با تخت
750000 تومان
کودک بدون تخت
5830000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7440000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9170000 تومان
کودک با تخت
7240000 تومان
کودک بدون تخت
5910000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9170000 تومان
کودک با تخت
7410000 تومان
کودک بدون تخت
6000000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9570000 تومان
کودک با تخت
7570000 تومان
کودک بدون تخت
6060000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7930000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10150000 تومان
کودک با تخت
7680000 تومان
کودک بدون تخت
6100000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
85000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11290000 تومان
کودک با تخت
8190000 تومان
کودک بدون تخت
6350000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور کوالالامپورو لنکاوی با پرواز ماهان ویژه نوروز 1397,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  نوع تور : ساحل, شهر و خرید,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 4 شب کوالالامپور, 3 شب لنکاوی,
  تاریخ اعتبار : تا 14 فروردین,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, افراد مجرد, جوانان,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت, بلیط یک طرفه,
  شروع قیمت ها از : 5430000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : مالزی,
  شهر مقصد : کوالالامپور, لنکاوی,
 • نرخ کودک زیر 2 سال 700000تومان میباشد .
  .مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر بوده و آژانس بینا بال هیچگونه مسولیتی ندارد
  هنگام ثبت نام و رزرو تور پرداخت 50% از مبلغ کل تور الزامیست
  پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02144042929

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی