خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور کوالالامپورو لنکاوی با پرواز ماهان ویژه بهار 97

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
3080000 تومان 3640000 تومان 2540000 تومان 2210000 تومان
3270000 تومان 4020000 تومان 2710000 تومان 2290000 تومان
3440000 تومان 4330000 تومان 2860000 تومان 2360000 تومان
3500000 تومان 4460000 تومان 2960000 تومان 2340000 تومان
3670000 تومان 4800000 تومان 3080000 تومان 2410000 تومان
درجه هتل
B.B
3670000 تومان 4800000 تومان 3080000 تومان 2410000 تومان
3730000 تومان 4970000 تومان 3160000 تومان 2440000 تومان
درجه هتل
B.B
3730000 تومان 4970000 تومان 3160000 تومان 2440000 تومان
3750000 تومان 4920000 تومان 3150000 تومان 2480000 تومان
درجه هتل
B.B
3810000 تومان 5030000 تومان 3200000 تومان 2500000 تومان
3920000 تومان 5250000 تومان 3420000 تومان 2550000 تومان
3950000 تومان 5420000 تومان 3330000 تومان 2560000 تومان
4060000 تومان 5530000 تومان 3470000 تومان 2560000 تومان
درجه هتل
B.B
4200000 تومان 5810000 تومان 3640000 تومان 2640000 تومان
4290000 تومان 5920000 تومان 3700000 تومان 2670000 تومان
4290000 تومان 5920000 تومان 3700000 تومان 2670000 تومان
4290000 تومان 5920000 تومان 3700000 تومان 2670000 تومان
4460000 تومان 6260000 تومان 3810000 تومان 2760000 تومان
4460000 تومان 6260000 تومان 3810000 تومان 2760000 تومان
4540000 تومان 6430000 تومان 3870000 تومان 2800000 تومان
4740000 تومان 6940000 تومان 4150000 تومان 2810000 تومان
4830000 تومان 6930000 تومان 4180000 تومان 2900000 تومان
4850000 تومان 7020000 تومان 4180000 تومان 2920000 تومان
4910000 تومان 7090000 تومان 4180000 تومان 2920000 تومان
5470000 تومان 8460000 تومان 4830000 تومان 3110000 تومان
درجه هتل
B.B
5810000 تومان 9080000 تومان 5050000 تومان 3200000 تومان
درجه هتل
B.B
5810000 تومان 9080000 تومان 5050000 تومان 3200000 تومان
درجه هتل
B.B
6210000 تومان 9580000 تومان 5390000 تومان 3360000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3080000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3640000 تومان
کودک با تخت
2540000 تومان
کودک بدون تخت
2210000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4020000 تومان
کودک با تخت
2710000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3440000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4330000 تومان
کودک با تخت
2860000 تومان
کودک بدون تخت
2360000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4460000 تومان
کودک با تخت
2960000 تومان
کودک بدون تخت
2340000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4800000 تومان
کودک با تخت
3080000 تومان
کودک بدون تخت
2410000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4800000 تومان
کودک با تخت
3080000 تومان
کودک بدون تخت
2410000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3730000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4970000 تومان
کودک با تخت
3160000 تومان
کودک بدون تخت
2440000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3730000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4970000 تومان
کودک با تخت
3160000 تومان
کودک بدون تخت
2440000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4920000 تومان
کودک با تخت
3150000 تومان
کودک بدون تخت
2480000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3810000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5030000 تومان
کودک با تخت
3200000 تومان
کودک بدون تخت
2500000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5250000 تومان
کودک با تخت
3420000 تومان
کودک بدون تخت
2550000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5420000 تومان
کودک با تخت
3330000 تومان
کودک بدون تخت
2560000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4060000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5530000 تومان
کودک با تخت
3470000 تومان
کودک بدون تخت
2560000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5810000 تومان
کودک با تخت
3640000 تومان
کودک بدون تخت
2640000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5920000 تومان
کودک با تخت
3700000 تومان
کودک بدون تخت
2670000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5920000 تومان
کودک با تخت
3700000 تومان
کودک بدون تخت
2670000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5920000 تومان
کودک با تخت
3700000 تومان
کودک بدون تخت
2670000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6260000 تومان
کودک با تخت
3810000 تومان
کودک بدون تخت
2760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6260000 تومان
کودک با تخت
3810000 تومان
کودک بدون تخت
2760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4540000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6430000 تومان
کودک با تخت
3870000 تومان
کودک بدون تخت
2800000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4740000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6940000 تومان
کودک با تخت
4150000 تومان
کودک بدون تخت
2810000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4830000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6930000 تومان
کودک با تخت
4180000 تومان
کودک بدون تخت
2900000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7020000 تومان
کودک با تخت
4180000 تومان
کودک بدون تخت
2920000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4910000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7090000 تومان
کودک با تخت
4180000 تومان
کودک بدون تخت
2920000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5470000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8460000 تومان
کودک با تخت
4830000 تومان
کودک بدون تخت
3110000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5810000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9080000 تومان
کودک با تخت
5050000 تومان
کودک بدون تخت
3200000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5810000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9080000 تومان
کودک با تخت
5050000 تومان
کودک بدون تخت
3200000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6210000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9580000 تومان
کودک با تخت
5390000 تومان
کودک بدون تخت
3360000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور کوالالامپورو لنکاوی با پرواز ماهان ویژه بهار 97,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  نوع تور : ساحل, شهر و خرید,
  روزهای رفت : چهارشنبه, جمعه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, شنبه,
  مدت اقامت : 4شب کوالالامپور, 3شب لنکاوی,
  تاریخ اعتبار : 10 خرداد,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : اقتصادی,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار, راهنمای تور, سیم کارت,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : مالزی,
  شهر مقصد : کوالالامپور, لنکاوی,
 • مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر بوده و آژانس بینا بال هیچگونه مسولیتی ندارد
  هنگام ثبت نام و رزرو تور پرداخت 50% از مبلغ کل تور الزامیست
  پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است
  در صورت عدم کانفرم هتل ، هتل مشابه جایگزین می گردد.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی