خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور کوالالامپور و سنگاپور با پرواز ماهان ویژه نوروز 1397

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
5080000 تومان 8350000 تومان 5070000 تومان 4600000 تومان
5080000 تومان 8350000 تومان 5080000 تومان 4600000 تومان
5240000 تومان 6140000 تومان 5190000 تومان 4650000 تومان
5420000 تومان 6500000 تومان 5370000 تومان 4690000 تومان
5490000 تومان 6640000 تومان 5440000 تومان 4720000 تومان
درجه هتل
B.B
5550000 تومان 6780000 تومان 5510000 تومان 4780000 تومان
درجه هتل
B.B
5550000 تومان 6780000 تومان 5510000 تومان 4780000 تومان
درجه هتل
B.B
5620000 تومان 6910000 تومان 5580000 تومان 4830000 تومان
درجه هتل
B.B
5690000 تومان 6910000 تومان 5640000 تومان 4870000 تومان
درجه هتل
B.B
5830000 تومان 7050000 تومان 5780000 تومان 4970000 تومان
5980000 تومان 7320000 تومان 5940000 تومان 4990000 تومان
5980000 تومان 7640000 تومان 5940000 تومان 4990000 تومان
درجه هتل
B.B
6160000 تومان 7640000 تومان 6120000 تومان 5060000 تومان
6390000 تومان 8000000 تومان 6350000 تومان 5190000 تومان
6500000 تومان 8450000 تومان 6460000 تومان 5240000 تومان
6550000 تومان 8770000 تومان 6500000 تومان 5280000 تومان
6570000 تومان 8810000 تومان 6530000 تومان 5300000 تومان
6640000 تومان 8950000 تومان 6590000 تومان 5350000 تومان
7860000 تومان 1031000 تومان 7790000 تومان 5890000 تومان
8000000 تومان 1058000 تومان 7950000 تومان 6030000 تومان
8040000 تومان 1067000 تومان 8000000 تومان 6050000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5080000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8350000 تومان
کودک با تخت
5070000 تومان
کودک بدون تخت
4600000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5080000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8350000 تومان
کودک با تخت
5080000 تومان
کودک بدون تخت
4600000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6140000 تومان
کودک با تخت
5190000 تومان
کودک بدون تخت
4650000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5420000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6500000 تومان
کودک با تخت
5370000 تومان
کودک بدون تخت
4690000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6640000 تومان
کودک با تخت
5440000 تومان
کودک بدون تخت
4720000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6780000 تومان
کودک با تخت
5510000 تومان
کودک بدون تخت
4780000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6780000 تومان
کودک با تخت
5510000 تومان
کودک بدون تخت
4780000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6910000 تومان
کودک با تخت
5580000 تومان
کودک بدون تخت
4830000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6910000 تومان
کودک با تخت
5640000 تومان
کودک بدون تخت
4870000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5830000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7050000 تومان
کودک با تخت
5780000 تومان
کودک بدون تخت
4970000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7320000 تومان
کودک با تخت
5940000 تومان
کودک بدون تخت
4990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7640000 تومان
کودک با تخت
5940000 تومان
کودک بدون تخت
4990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7640000 تومان
کودک با تخت
6120000 تومان
کودک بدون تخت
5060000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8000000 تومان
کودک با تخت
6350000 تومان
کودک بدون تخت
5190000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8450000 تومان
کودک با تخت
6460000 تومان
کودک بدون تخت
5240000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8770000 تومان
کودک با تخت
6500000 تومان
کودک بدون تخت
5280000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6570000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8810000 تومان
کودک با تخت
6530000 تومان
کودک بدون تخت
5300000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6640000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8950000 تومان
کودک با تخت
6590000 تومان
کودک بدون تخت
5350000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7860000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1031000 تومان
کودک با تخت
7790000 تومان
کودک بدون تخت
5890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1058000 تومان
کودک با تخت
7950000 تومان
کودک بدون تخت
6030000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8040000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1067000 تومان
کودک با تخت
8000000 تومان
کودک بدون تخت
6050000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور کوالالامپور و سنگاپور با پرواز ماهان ویژه نوروز 1397,
  مدارک مورد نیاز : اسکن پاسپورت امضا شده با حداقل 7 ماه اعتبار

  اسکن عکس پرسنلی با پشت زمینه سفید سایز 3*4

  ,

  نوع تور : هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 4 شب کوالالامپور, 3 شب سنگاپور,
  تاریخ اعتبار : تا 14 فروردین,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 5080000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اسکن پاسپورت امضا شده با حداقل 7 ماه اعتبار

  اسکن عکس پرسنلی با پشت زمینه سفید سایز 3*4

  ,

  کشور مقصد : مالزی,
  شهر مقصد : کوالالامپور, سنگاپور,
 • پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
  پرداخت 50 درصد کل هزینه ی تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.
  نرخ کودک زیر 2 سال 700000 تومان می باشد.
  مسئولیت کنترل پاسپورت برعهده مسافر می باشد و آژانس بینابال هیچ گونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی