خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور 7 شب کوالالامپور با پرواز ماهان ویژه نوروز 1397

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4320000 تومان 4800000 تومان 4340000 تومان 4210000 تومان
4320000 تومان 4800000 تومان 4340000 تومان 4210000 تومان
4320000 تومان 4800000 تومان 4340000 تومان 4210000 تومان
4320000 تومان 4800000 تومان 4400000 تومان 4210000 تومان
4400000 تومان 4860000 تومان 4420000 تومان 4290000 تومان
4400000 تومان 4970000 تومان 4450000 تومان 4240000 تومان
4430000 تومان 5020000 تومان 4510000 تومان 4250000 تومان
4510000 تومان 4970000 تومان 4570000 تومان 4320000 تومان
درجه هتل
B.B
4560000 تومان 5290000 تومان 4590000 تومان 4310000 تومان
4590000 تومان 5340000 تومان 4640000 تومان 4340000 تومان
4650000 تومان 5450000 تومان 4730000 تومان 4340000 تومان
درجه هتل
B.B
4750000 تومان 5660000 تومان 4730000 تومان 4380000 تومان
4750000 تومان 5660000 تومان 4760000 تومان 4390000 تومان
4780000 تومان 5710000 تومان 4780000 تومان 4390000 تومان
درجه هتل
B.B
4810000 تومان 5770000 تومان 4810000 تومان 4400000 تومان
4840000 تومان 5820000 تومان 4860000 تومان 4410000 تومان
4860000 تومان 5790000 تومان 4860000 تومان 4420000 تومان
4860000 تومان 5790000 تومان 4860000 تومان 4420000 تومان
درجه هتل
B.B
4890000 تومان 5930000 تومان 4880000 تومان 4440000 تومان
4920000 تومان 5990000 تومان 4910000 تومان 4450000 تومان
درجه هتل
B.B
4940000 تومان 6040000 تومان 4460000 تومان
500000 تومان 6150000 تومان 4960000 تومان
درجه هتل
B.B
500000 تومان 5160000 تومان 4960000 تومان 4490000 تومان
درجه هتل
B.B
5080000 تومان 6270000 تومان 5030000 تومان 4560000 تومان
درجه هتل
B.B
5080000 تومان 6310000 تومان 5150000 تومان 4510000 تومان
5220000 تومان 6580000 تومان 5170000 تومان 4570000 تومان
5240000 تومان 6600000 تومان 5170000 تومان 4580000 تومان
5240000 تومان 6630000 تومان 5170000 تومان 4580000 تومان
5240000 تومان 6630000 تومان 5250000 تومان 4580000 تومان
درجه هتل
B.B
5320000 تومان 6790000 تومان 5400000 تومان 4610000 تومان
5490000 تومان 7110000 تومان 5420000 تومان 4680000 تومان
5510000 تومان 7170000 تومان 5520000 تومان 4680000 تومان
5620000 تومان 7380000 تومان 5520000 تومان 4730000 تومان
5730000 تومان 7600000 تومان 5610000 تومان 4780000 تومان
600000 تومان 8130000 تومان 5860000 تومان 4880000 تومان
6030000 تومان 7970000 تومان 5880000 تومان 4890000 تومان
6600000 تومان 9320000 تومان 6590000 تومان 5120000 تومان
6600000 تومان 9320000 تومان 6590000 تومان 5120000 تومان
6820000 تومان 9750000 تومان 6590000 تومان 5210000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4800000 تومان
کودک با تخت
4340000 تومان
کودک بدون تخت
4210000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4800000 تومان
کودک با تخت
4340000 تومان
کودک بدون تخت
4210000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4800000 تومان
کودک با تخت
4340000 تومان
کودک بدون تخت
4210000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4800000 تومان
کودک با تخت
4400000 تومان
کودک بدون تخت
4210000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4860000 تومان
کودک با تخت
4420000 تومان
کودک بدون تخت
4290000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4970000 تومان
کودک با تخت
4450000 تومان
کودک بدون تخت
4240000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4430000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5020000 تومان
کودک با تخت
4510000 تومان
کودک بدون تخت
4250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4510000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4970000 تومان
کودک با تخت
4570000 تومان
کودک بدون تخت
4320000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5290000 تومان
کودک با تخت
4590000 تومان
کودک بدون تخت
4310000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5340000 تومان
کودک با تخت
4640000 تومان
کودک بدون تخت
4340000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5450000 تومان
کودک با تخت
4730000 تومان
کودک بدون تخت
4340000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5660000 تومان
کودک با تخت
4730000 تومان
کودک بدون تخت
4380000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5660000 تومان
کودک با تخت
4760000 تومان
کودک بدون تخت
4390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4780000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5710000 تومان
کودک با تخت
4780000 تومان
کودک بدون تخت
4390000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4810000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5770000 تومان
کودک با تخت
4810000 تومان
کودک بدون تخت
4400000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5820000 تومان
کودک با تخت
4860000 تومان
کودک بدون تخت
4410000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4860000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5790000 تومان
کودک با تخت
4860000 تومان
کودک بدون تخت
4420000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4860000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5790000 تومان
کودک با تخت
4860000 تومان
کودک بدون تخت
4420000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5930000 تومان
کودک با تخت
4880000 تومان
کودک بدون تخت
4440000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5990000 تومان
کودک با تخت
4910000 تومان
کودک بدون تخت
4450000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4940000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6040000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4460000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6150000 تومان
کودک با تخت
4960000 تومان
کودک بدون تخت
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5160000 تومان
کودک با تخت
4960000 تومان
کودک بدون تخت
4490000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5080000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6270000 تومان
کودک با تخت
5030000 تومان
کودک بدون تخت
4560000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5080000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6310000 تومان
کودک با تخت
5150000 تومان
کودک بدون تخت
4510000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5220000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6580000 تومان
کودک با تخت
5170000 تومان
کودک بدون تخت
4570000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6600000 تومان
کودک با تخت
5170000 تومان
کودک بدون تخت
4580000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6630000 تومان
کودک با تخت
5170000 تومان
کودک بدون تخت
4580000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6630000 تومان
کودک با تخت
5250000 تومان
کودک بدون تخت
4580000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6790000 تومان
کودک با تخت
5400000 تومان
کودک بدون تخت
4610000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7110000 تومان
کودک با تخت
5420000 تومان
کودک بدون تخت
4680000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5510000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7170000 تومان
کودک با تخت
5520000 تومان
کودک بدون تخت
4680000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7380000 تومان
کودک با تخت
5520000 تومان
کودک بدون تخت
4730000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5730000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7600000 تومان
کودک با تخت
5610000 تومان
کودک بدون تخت
4780000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8130000 تومان
کودک با تخت
5860000 تومان
کودک بدون تخت
4880000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6030000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7970000 تومان
کودک با تخت
5880000 تومان
کودک بدون تخت
4890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9320000 تومان
کودک با تخت
6590000 تومان
کودک بدون تخت
5120000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9320000 تومان
کودک با تخت
6590000 تومان
کودک بدون تخت
5120000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9750000 تومان
کودک با تخت
6590000 تومان
کودک بدون تخت
5210000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور 7 شب کوالالامپور با پرواز ماهان ویژه نوروز 1397,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

  کپی شناسنامه

  کپی کارت ملی

  گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان

  2 قطعه عکس رنگی تمام رخ,

  نوع تور : شهر و خرید,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 14 فروردین,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, اخذ ویزای توریستی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 4320000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

  کپی شناسنامه

  کپی کارت ملی

  گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان

  2 قطعه عکس رنگی تمام رخ,

  کشور مقصد : مالزی,
  شهر مقصد : کوالالامپور,
 • نرخ کودک زیر 2سال مبلغ 450000تومان می باشد.
  مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار بر عهده مسافر می باشد و آژانس بینا بال سیر هیچ گونه مسئولیتی ندارد. پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست.این پکیج با حداقل کلاس پروازی بسته شده است و در صورت افزایش نرخ ما به التفاوت به پکیج اضافه خواهد شد
  پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد و هزینه غیر قابل استرداد است.
  هنگام رزرو تور پرداخت 50% از مبلغ کل تور الزامیست .
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی