خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور با پرواز ماهان ویژه بهار 97

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
درجه هتل
B.B
1990000 تومان 2220000 تومان 1540000 تومان 1420000 تومان
1990000 تومان 2220000 تومان 1540000 تومان 1420000 تومان
درجه هتل
B.B
1990000 تومان 2220000 تومان 1540000 تومان 1420000 تومان
2080000 تومان 2190000 تومان 1590000 تومان 1470000 تومان
2140000 تومان 2500000 تومان 1470000 تومان
درجه هتل
B.B
2280000 تومان 2840000 تومان 1790000 تومان 1590000 تومان
2280000 تومان 2840000 تومان 1790000 تومان 1590000 تومان
2390000 تومان 3010000 تومان 1890000 تومان 1580000 تومان
2420000 تومان 3090000 تومان 1930000 تومان 1560000 تومان
2450000 تومان 3220000 تومان 1990000 تومان 1630000 تومان
درجه هتل
B.B
2470000 تومان 3240000 تومان 1990000 تومان 1630000 تومان
2530000 تومان 3260000 تومان 2020000 تومان 1630000 تومان
درجه هتل
B.B
2560000 تومان 3350000 تومان 2070000 تومان 1680000 تومان
درجه هتل
B.B
2560000 تومان 3350000 تومان 2040000 تومان 1650000 تومان
2590000 تومان 3400000 تومان 2070000 تومان 1660000 تومان
2610000 تومان 3460000 تومان 2090000 تومان 1690000 تومان
2640000 تومان 3520000 تومان 2120000 تومان 1680000 تومان
درجه هتل
B.B
2640000 تومان 3520000 تومان 2120000 تومان 1710000 تومان
2670000 تومان 3610000 تومان 2170000 تومان 1710000 تومان
درجه هتل
B.B
2700000 تومان 3690000 تومان 2200000 تومان 1720000 تومان
2760000 تومان 3970000 تومان 1730000 تومان
درجه هتل
B.B
2810000 تومان 3970000 تومان 2320000 تومان 1770000 تومان
درجه هتل
B.B
2840000 تومان 4140000 تومان 1760000 تومان
2840000 تومان 4080000 تومان 2380000 تومان 1840000 تومان
2950000 تومان 4110000 تومان 2400000 تومان 1810000 تومان
2950000 تومان 4140000 تومان 2400000 تومان 1810000 تومان
2950000 تومان 4140000 تومان 2400000 تومان 1810000 تومان
2950000 تومان 4170000 تومان 2400000 تومان 1810000 تومان
درجه هتل
B.B
3010000 تومان 4140000 تومان 2400000 تومان 182000 تومان
3210000 تومان 4640000 تومان 2690000 تومان 1930000 تومان
3210000 تومان 4840000 تومان 2690000 تومان 1920000 تومان
3290000 تومان 5010000 تومان 2700000 تومان 1940000 تومان
درجه هتل
B.B
3460000 تومان 5150000 تومان 2860000 تومان 2640000 تومان
3460000 تومان 5150000 تومان 2970000 تومان 2010000 تومان
درجه هتل
B.B
4110000 تومان 6450000 تومان 3440000 تومان 2270000 تومان
4310000 تومان 6840000 تومان 3620000 تومان 2350000 تومان
4390000 تومان 7010000 تومان 3760000 تومان 2350000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2220000 تومان
کودک با تخت
1540000 تومان
کودک بدون تخت
1420000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2220000 تومان
کودک با تخت
1540000 تومان
کودک بدون تخت
1420000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2220000 تومان
کودک با تخت
1540000 تومان
کودک بدون تخت
1420000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2080000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2190000 تومان
کودک با تخت
1590000 تومان
کودک بدون تخت
1470000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2500000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1470000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2280000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2840000 تومان
کودک با تخت
1790000 تومان
کودک بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2280000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2840000 تومان
کودک با تخت
1790000 تومان
کودک بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3010000 تومان
کودک با تخت
1890000 تومان
کودک بدون تخت
1580000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2420000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3090000 تومان
کودک با تخت
1930000 تومان
کودک بدون تخت
1560000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3220000 تومان
کودک با تخت
1990000 تومان
کودک بدون تخت
1630000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2470000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3240000 تومان
کودک با تخت
1990000 تومان
کودک بدون تخت
1630000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3260000 تومان
کودک با تخت
2020000 تومان
کودک بدون تخت
1630000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3350000 تومان
کودک با تخت
2070000 تومان
کودک بدون تخت
1680000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3350000 تومان
کودک با تخت
2040000 تومان
کودک بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3400000 تومان
کودک با تخت
2070000 تومان
کودک بدون تخت
1660000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2610000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3460000 تومان
کودک با تخت
2090000 تومان
کودک بدون تخت
1690000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2640000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3520000 تومان
کودک با تخت
2120000 تومان
کودک بدون تخت
1680000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2640000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3520000 تومان
کودک با تخت
2120000 تومان
کودک بدون تخت
1710000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3610000 تومان
کودک با تخت
2170000 تومان
کودک بدون تخت
1710000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3690000 تومان
کودک با تخت
2200000 تومان
کودک بدون تخت
1720000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3970000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1730000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2810000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3970000 تومان
کودک با تخت
2320000 تومان
کودک بدون تخت
1770000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4140000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4080000 تومان
کودک با تخت
2380000 تومان
کودک بدون تخت
1840000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4110000 تومان
کودک با تخت
2400000 تومان
کودک بدون تخت
1810000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4140000 تومان
کودک با تخت
2400000 تومان
کودک بدون تخت
1810000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4140000 تومان
کودک با تخت
2400000 تومان
کودک بدون تخت
1810000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4170000 تومان
کودک با تخت
2400000 تومان
کودک بدون تخت
1810000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3010000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4140000 تومان
کودک با تخت
2400000 تومان
کودک بدون تخت
182000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3210000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4640000 تومان
کودک با تخت
2690000 تومان
کودک بدون تخت
1930000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3210000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4840000 تومان
کودک با تخت
2690000 تومان
کودک بدون تخت
1920000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5010000 تومان
کودک با تخت
2700000 تومان
کودک بدون تخت
1940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5150000 تومان
کودک با تخت
2860000 تومان
کودک بدون تخت
2640000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5150000 تومان
کودک با تخت
2970000 تومان
کودک بدون تخت
2010000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4110000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6450000 تومان
کودک با تخت
3440000 تومان
کودک بدون تخت
2270000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4310000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6840000 تومان
کودک با تخت
3620000 تومان
کودک بدون تخت
2350000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7010000 تومان
کودک با تخت
3760000 تومان
کودک بدون تخت
2350000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور با پرواز ماهان ویژه بهار 97,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  نوع تور : شهر و خرید,
  روزهای رفت : چهارشنبه, جمعه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 10 خرداد,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : متوسط,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار, راهنمای تور,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 1990000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : مالزی,
  شهر مقصد : کوالالامپور,
 • نرخ کودک زیر 2سال مبلغ 200000تومان می باشد.
  مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار بر عهده مسافر می باشد و آژانس بینا بال سیر هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
  پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد و هزینه غیر قابل استرداد می باشد.
  هنگام ثبت نام و رزرو تور پرداخت 50% از مبلغ کل تور الزامیست
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی