خدمات 24 ساعته

44042929

09121396022

بینابال سیر

تور کوالالامپور با پرواز ماهان ویژه زمستان

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1740000 تومان 1990000 تومان 1400000 تومان 1340000 تومان
درجه هتل
B.B
1780000 تومان 2030000 تومان 1430000 تومان 1350000 تومان
1800000 تومان 2130000 تومان 1450000 تومان 1450000 تومان
1850000 تومان 2220000 تومان 1470000 تومان 1380000 تومان
1940000 تومان 2390000 تومان 1560000 تومان 1400000 تومان
درجه هتل
B.B
2010000 تومان 2460000 تومان 1660000 تومان 1440000 تومان
2200000 تومان 2780000 تومان 1830000 تومان 1510000 تومان
2200000 تومان 2780000 تومان 1830000 تومان 1510000 تومان
درجه هتل
B.B
2200000 تومان 2780000 تومان 1830000 تومان 1510000 تومان
درجه هتل
B.B
2220000 تومان 2970000 تومان 1870000 تومان 1530000 تومان
درجه هتل
B.B
2320000 تومان 3100000 تومان 1940000 تومان 1570000 تومان
درجه هتل
B.B
2360000 تومان 3210000 تومان 1980000 تومان 1580000 تومان
درجه هتل
B.B
2430000 تومان 3320000 تومان 2060000 تومان 1600000 تومان
2460000 تومان 3280000 تومان 2060000 تومان 1620000 تومان
درجه هتل
B.B
2480000 تومان 3440000 تومان 2080000 تومان 1630000 تومان
2550000 تومان 3560000 تومان 2150000 تومان 1660000 تومان
2600000 تومان 3560000 تومان 2150000 تومان 1660000 تومان
2640000 تومان 3810000 تومان 2250000 تومان 1680000 تومان
2640000 تومان 3810000 تومان 2290000 تومان 1680000 تومان
2710000 تومان 3810000 تومان 2250000 تومان 1680000 تومان
2780000 تومان 3860000 تومان 2320000 تومان 1710000 تومان
3320000 تومان 5000000 تومان 2800000 تومان 1950000 تومان
3650000 تومان 5640000 تومان 3090000 تومان 2110000 تومان
3670000 تومان 5640000 تومان 3280000 تومان 2110000 تومان
3880000 تومان 6140000 تومان 3310000 تومان 2170000 تومان
4330000 تومان 7000000 تومان 3790000 تومان 2270000 تومان
5310000 تومان 5310000 تومان 4470000 تومان 2500000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1740000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1990000 تومان
کودک با تخت
1400000 تومان
کودک بدون تخت
1340000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1780000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2030000 تومان
کودک با تخت
1430000 تومان
کودک بدون تخت
1350000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2130000 تومان
کودک با تخت
1450000 تومان
کودک بدون تخت
1450000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2220000 تومان
کودک با تخت
1470000 تومان
کودک بدون تخت
1380000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1940000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2390000 تومان
کودک با تخت
1560000 تومان
کودک بدون تخت
1400000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2010000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2460000 تومان
کودک با تخت
1660000 تومان
کودک بدون تخت
1440000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2780000 تومان
کودک با تخت
1830000 تومان
کودک بدون تخت
1510000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2780000 تومان
کودک با تخت
1830000 تومان
کودک بدون تخت
1510000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2780000 تومان
کودک با تخت
1830000 تومان
کودک بدون تخت
1510000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2220000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2970000 تومان
کودک با تخت
1870000 تومان
کودک بدون تخت
1530000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3100000 تومان
کودک با تخت
1940000 تومان
کودک بدون تخت
1570000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2360000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3210000 تومان
کودک با تخت
1980000 تومان
کودک بدون تخت
1580000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2430000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3320000 تومان
کودک با تخت
2060000 تومان
کودک بدون تخت
1600000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3280000 تومان
کودک با تخت
2060000 تومان
کودک بدون تخت
1620000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2480000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3440000 تومان
کودک با تخت
2080000 تومان
کودک بدون تخت
1630000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3560000 تومان
کودک با تخت
2150000 تومان
کودک بدون تخت
1660000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3560000 تومان
کودک با تخت
2150000 تومان
کودک بدون تخت
1660000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2640000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3810000 تومان
کودک با تخت
2250000 تومان
کودک بدون تخت
1680000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2640000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3810000 تومان
کودک با تخت
2290000 تومان
کودک بدون تخت
1680000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2710000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3810000 تومان
کودک با تخت
2250000 تومان
کودک بدون تخت
1680000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2780000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3860000 تومان
کودک با تخت
2320000 تومان
کودک بدون تخت
1710000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5000000 تومان
کودک با تخت
2800000 تومان
کودک بدون تخت
1950000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5640000 تومان
کودک با تخت
3090000 تومان
کودک بدون تخت
2110000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5640000 تومان
کودک با تخت
3280000 تومان
کودک بدون تخت
2110000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3880000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6140000 تومان
کودک با تخت
3310000 تومان
کودک بدون تخت
2170000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4330000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7000000 تومان
کودک با تخت
3790000 تومان
کودک بدون تخت
2270000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5310000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5310000 تومان
کودک با تخت
4470000 تومان
کودک بدون تخت
2500000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور کوالالامپور با پرواز ماهان ویژه زمستان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  نوع تور : شهر و خرید,
  روزهای رفت : چهارشنبه, جمعه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 9 اسفند,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : متوسط,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار, راهنمای تور,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 1750000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : مالزی,
  شهر مقصد : کوالالامپور,
 • نرخ کودک زیر 2سال مبلغ 190.000 تومان می باشد.
  مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار بر عهده مسافر می باشد و آژانس بینا بال سیر هیچ گونه مسئولیتی ندارد. پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست.این پکیج با حداقل کلاس پروازی بسته شده است و در صورت افزایش نرخ ما به التفاوت به پکیج اضافه خواهد شد
  پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد
  هنگام ثبت نام و رزرو تور پرداخت 50% از مبلغ کل تور الزامیست
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02144042929

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی