خدمات 24 ساعته

09906500125

09121396022

بینابال سیر

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ایر آسیا ویژه 20دی الی 5 بهمن

Air Asia
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
درجه هتل
B.B
1670000 تومان 1970000 تومان 1660000 تومان 1590000 تومان
1690000 تومان 2000000 تومان 1680000 تومان 1600000 تومان
1700000 تومان 2050000 تومان 1690000 تومان 1600000 تومان
درجه هتل
B.B
1770000 تومان 2100000 تومان 1750000 تومان 1650000 تومان
درجه هتل
B.B
1800000 تومان 2220000 تومان 1770000 تومان 1650000 تومان
درجه هتل
B.B
1900000 تومان 2440000 تومان 1870000 تومان 1680000 تومان
1900000 تومان 2450000 تومان 1870000 تومان 1680000 تومان
1900000 تومان 2450000 تومان 1870000 تومان 1680000 تومان
1970000 تومان 2570000 تومان 1930000 تومان 1720000 تومان
2080000 تومان 2780000 تومان 2030000 تومان 1750000 تومان
2080000 تومان 2780000 تومان 2030000 تومان 1790000 تومان
درجه هتل
B.B
2120000 تومان 2860000 تومان 2060000 تومان 1770000 تومان
2200000 تومان 3000000 تومان 2150000 تومان 1800000 تومان
2230000 تومان 3080000 تومان 2160000 تومان 1820000 تومان
درجه هتل
B.B
2250000 تومان 3100000 تومان 2100000 تومان 1830000 تومان
2270000 تومان 3160000 تومان 2250000 تومان 1840000 تومان
2400000 تومان 3400000 تومان 2300000 تومان 1880000 تومان
2420000 تومان 3450000 تومان 2330000 تومان 1890000 تومان
2440000 تومان 3500000 تومان 2350000 تومان 1900000 تومان
2600000 تومان 3850000 تومان 2500000 تومان 1970000 تومان
درجه هتل
B.B
2600000 تومان 3850000 تومان 2500000 تومان 1970000 تومان
2650000 تومان 3880000 تومان 2530000 تومان 1980000 تومان
3450000 تومان 5450000 تومان 3250000 تومان 2290000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1970000 تومان
کودک با تخت
1660000 تومان
کودک بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2000000 تومان
کودک با تخت
1680000 تومان
کودک بدون تخت
1600000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2050000 تومان
کودک با تخت
1690000 تومان
کودک بدون تخت
1600000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1770000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2100000 تومان
کودک با تخت
1750000 تومان
کودک بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2220000 تومان
کودک با تخت
1770000 تومان
کودک بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2440000 تومان
کودک با تخت
1870000 تومان
کودک بدون تخت
1680000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2450000 تومان
کودک با تخت
1870000 تومان
کودک بدون تخت
1680000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2450000 تومان
کودک با تخت
1870000 تومان
کودک بدون تخت
1680000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2570000 تومان
کودک با تخت
1930000 تومان
کودک بدون تخت
1720000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2080000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2780000 تومان
کودک با تخت
2030000 تومان
کودک بدون تخت
1750000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2080000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2780000 تومان
کودک با تخت
2030000 تومان
کودک بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2860000 تومان
کودک با تخت
2060000 تومان
کودک بدون تخت
1770000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3000000 تومان
کودک با تخت
2150000 تومان
کودک بدون تخت
1800000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3080000 تومان
کودک با تخت
2160000 تومان
کودک بدون تخت
1820000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3100000 تومان
کودک با تخت
2100000 تومان
کودک بدون تخت
1830000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3160000 تومان
کودک با تخت
2250000 تومان
کودک بدون تخت
1840000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3400000 تومان
کودک با تخت
2300000 تومان
کودک بدون تخت
1880000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2420000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3450000 تومان
کودک با تخت
2330000 تومان
کودک بدون تخت
1890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2440000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3500000 تومان
کودک با تخت
2350000 تومان
کودک بدون تخت
1900000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3850000 تومان
کودک با تخت
2500000 تومان
کودک بدون تخت
1970000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3850000 تومان
کودک با تخت
2500000 تومان
کودک بدون تخت
1970000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3880000 تومان
کودک با تخت
2530000 تومان
کودک بدون تخت
1980000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5450000 تومان
کودک با تخت
3250000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ایر آسیا ویژه 20دی الی 5 بهمن,
  مدارک مورد نیاز : اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  نوع تور : شهر و خرید,
  روزهای رفت : چهارشنبه, پنجشنبه,
  مدت اقامت : 7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 5 بهمن,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, جوانان,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 1670000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : مالزی,
  شهر مقصد : کوالالامپور,
 • پرواز چارتر ، هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است.
  پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.
  مسئولیت کنترل پاسپورت بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر بوده و آژانس بینابال هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد..
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی