خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور 7 شب پوکت با پرواز مستقیم ماهان ویژه نوروز 1397

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4900000 تومان 5640000 تومان 4410000 تومان
4990000 تومان 5830000 تومان 4940000 تومان 4445000 تومان
درجه هتل
B.B
5110000 تومان 5660000 تومان 4490000 تومان
5260000 تومان 6370000 تومان 5180000 تومان 4550000 تومان
5385000 تومان 6520000 تومان 5310000 تومان 4655000 تومان
5440000 تومان 6640000 تومان 4680000 تومان
5530000 تومان 6820000 تومان 5440000 تومان 4710000 تومان
5570000 تومان 6880000 تومان 5470000 تومان 4720000 تومان
5690000 تومان 7120000 تومان 5580000 تومان 4770000 تومان
5510000 تومان 7180000 تومان 5600000 تومان 4780000 تومان
5840000 تومان 7420000 تومان 5710000 تومان 4820000 تومان
5870000 تومان 7480000 تومان 5740000 تومان 4830000 تومان
5900000 تومان 7540000 تومان 5770000 تومان 4840000 تومان
6040000 تومان 7840000 تومان 5900000 تومان 4900000 تومان
6250000 تومان 8260000 تومان 6090000 تومان 4980000 تومان
6420000 تومان 8540000 تومان 6245000 تومان 5065000 تومان
6540000 تومان 8780000 تومان 6350000 تومان 5110000 تومان
6840000 تومان 9385000 تومان 6630000 تومان 5225000 تومان
7230000 تومان 10160000 تومان 6980000 تومان 5370000 تومان
7440000 تومان 10580000 تومان 7160000 تومان 5445000 تومان
7590000 تومان 10880000 تومان 7300000 تومان 5500000 تومان
درجه هتل
B.B
8190000 تومان 12080000 تومان 7840000 تومان 5720000 تومان
8550000 تومان 12800000 تومان 8160000 تومان 5850000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5640000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4410000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5830000 تومان
کودک با تخت
4940000 تومان
کودک بدون تخت
4445000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5110000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5660000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4490000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5260000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6370000 تومان
کودک با تخت
5180000 تومان
کودک بدون تخت
4550000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5385000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6520000 تومان
کودک با تخت
5310000 تومان
کودک بدون تخت
4655000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5440000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6640000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4680000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6820000 تومان
کودک با تخت
5440000 تومان
کودک بدون تخت
4710000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5570000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6880000 تومان
کودک با تخت
5470000 تومان
کودک بدون تخت
4720000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7120000 تومان
کودک با تخت
5580000 تومان
کودک بدون تخت
4770000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5510000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7180000 تومان
کودک با تخت
5600000 تومان
کودک بدون تخت
4780000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7420000 تومان
کودک با تخت
5710000 تومان
کودک بدون تخت
4820000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7480000 تومان
کودک با تخت
5740000 تومان
کودک بدون تخت
4830000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7540000 تومان
کودک با تخت
5770000 تومان
کودک بدون تخت
4840000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6040000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7840000 تومان
کودک با تخت
5900000 تومان
کودک بدون تخت
4900000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8260000 تومان
کودک با تخت
6090000 تومان
کودک بدون تخت
4980000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6420000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8540000 تومان
کودک با تخت
6245000 تومان
کودک بدون تخت
5065000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6540000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8780000 تومان
کودک با تخت
6350000 تومان
کودک بدون تخت
5110000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9385000 تومان
کودک با تخت
6630000 تومان
کودک بدون تخت
5225000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10160000 تومان
کودک با تخت
6980000 تومان
کودک بدون تخت
5370000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7440000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10580000 تومان
کودک با تخت
7160000 تومان
کودک بدون تخت
5445000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10880000 تومان
کودک با تخت
7300000 تومان
کودک بدون تخت
5500000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12080000 تومان
کودک با تخت
7840000 تومان
کودک بدون تخت
5720000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12800000 تومان
کودک با تخت
8160000 تومان
کودک بدون تخت
5850000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور 7 شب پوکت با پرواز مستقیم ماهان ویژه نوروز 1397,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

  کپی شناسنامه

  کپی کارت ملی

  گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان

  2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید,

  نوع تور : ساحل,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 13 فروردین ,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, سیم کارت, گشت شهری,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 4850000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

  کپی شناسنامه

  کپی کارت ملی

  گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان

  2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید,

  کشور مقصد : تایلند,
  شهر مقصد : پوکت,
 • پرواز و هتل چارتر بوده و هزینه غیر قابل استرداد می باشد.
  پرداختد 50 درصد از مبلغ تور در زمان رزرواسیون الزامی می باشد.
  نرخ کودک زیر دو سال 700000تومان می باشد.
  در صورت عدم کانفرم هتل ، هتل مشابه جایگزین می گردد.
  مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه خروج از کشور برعهده مسافر بوده و آژانس بینا بال مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر سوم تخت اضافه سفری به نرخ دو تخته تعلق می گیرد
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی