خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور پوکت با پرواز غیر مستقیم ماهان ویژه نوروز 1397

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4690000 تومان 5070000 تومان 4650000 تومان 4430000 تومان
درجه هتل
B.B
4780000 تومان 5270000 تومان 4460000 تومان
4780000 تومان 5270000 تومان 4750000 تومان 4460000 تومان
4820000 تومان 5330000 تومان 4490000 تومان
4850000 تومان 5400000 تومان 4490000 تومان
5040000 تومان 5790000 تومان 4590000 تومان
5070000 تومان 5850000 تومان 4560000 تومان
5070000 تومان 5850000 تومان 5010000 تومان 4560000 تومان
5170000 تومان 6050000 تومان 5070000 تومان 4590000 تومان
5170000 تومان 6050000 تومان 5070000 تومان 4590000 تومان
5240000 تومان 6180000 تومان 5140000 تومان 4620000 تومان
5240000 تومان 6180000 تومان 5140000 تومان 4620000 تومان
5240000 تومان 6240000 تومان 5170000 تومان 4650000 تومان
5370000 تومان 6440000 تومان 5270000 تومان 4690000 تومان
5430000 تومان 6570000 تومان 5330000 تومان 4690000 تومان
5430000 تومان 6570000 تومان 5330000 تومان 4690000 تومان
5460000 تومان 6630000 تومان 5330000 تومان 4720000 تومان
5500000 تومان 6700000 تومان 5370000 تومان 4720000 تومان
5560000 تومان 6830000 تومان 5430000 تومان 4750000 تومان
5590000 تومان 6890000 تومان 5460000 تومان 4750000 تومان
5630000 تومان 6960000 تومان 5500000 تومان 4780000 تومان
5820000 تومان 7340000 تومان 5660000 تومان 4820000 تومان
5850000 تومان 7410000 تومان 5690000 تومان 4850000 تومان
5920000 تومان 7540000 تومان 5760000 تومان 4880000 تومان
6020000 تومان 7730000 تومان 5850000 تومان 4910000 تومان
6050000 تومان 7800000 تومان 5890000 تومان 4910000 تومان
6440000 تومان 8580000 تومان 6210000 تومان 5040000 تومان
6500000 تومان 8710000 تومان 6270000 تومان 5070000 تومان
6500000 تومان 8710000 تومان 6270000 تومان 5070000 تومان
6600000 تومان 8900000 تومان 6370000 تومان 5110000 تومان
درجه هتل
B.B
6860000 تومان 9420000 تومان 6600000 تومان 5200000 تومان
6890000 تومان 9480000 تومان 6630000 تومان 5200000 تومان
7090000 تومان 9870000 تومان 6790000 تومان 5270000 تومان
8120000 تومان 1087000 تومان 7730000 تومان 5630000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5070000 تومان
کودک با تخت
4650000 تومان
کودک بدون تخت
4430000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4780000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5270000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4460000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4780000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5270000 تومان
کودک با تخت
4750000 تومان
کودک بدون تخت
4460000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5330000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4490000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5400000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4490000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5040000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5790000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4590000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5070000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5850000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4560000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5070000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5850000 تومان
کودک با تخت
5010000 تومان
کودک بدون تخت
4560000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6050000 تومان
کودک با تخت
5070000 تومان
کودک بدون تخت
4590000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6050000 تومان
کودک با تخت
5070000 تومان
کودک بدون تخت
4590000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6180000 تومان
کودک با تخت
5140000 تومان
کودک بدون تخت
4620000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6180000 تومان
کودک با تخت
5140000 تومان
کودک بدون تخت
4620000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6240000 تومان
کودک با تخت
5170000 تومان
کودک بدون تخت
4650000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5370000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6440000 تومان
کودک با تخت
5270000 تومان
کودک بدون تخت
4690000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5430000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6570000 تومان
کودک با تخت
5330000 تومان
کودک بدون تخت
4690000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5430000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6570000 تومان
کودک با تخت
5330000 تومان
کودک بدون تخت
4690000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6630000 تومان
کودک با تخت
5330000 تومان
کودک بدون تخت
4720000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6700000 تومان
کودک با تخت
5370000 تومان
کودک بدون تخت
4720000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6830000 تومان
کودک با تخت
5430000 تومان
کودک بدون تخت
4750000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6890000 تومان
کودک با تخت
5460000 تومان
کودک بدون تخت
4750000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5630000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6960000 تومان
کودک با تخت
5500000 تومان
کودک بدون تخت
4780000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7340000 تومان
کودک با تخت
5660000 تومان
کودک بدون تخت
4820000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7410000 تومان
کودک با تخت
5690000 تومان
کودک بدون تخت
4850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7540000 تومان
کودک با تخت
5760000 تومان
کودک بدون تخت
4880000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6020000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7730000 تومان
کودک با تخت
5850000 تومان
کودک بدون تخت
4910000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7800000 تومان
کودک با تخت
5890000 تومان
کودک بدون تخت
4910000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6440000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8580000 تومان
کودک با تخت
6210000 تومان
کودک بدون تخت
5040000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8710000 تومان
کودک با تخت
6270000 تومان
کودک بدون تخت
5070000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8710000 تومان
کودک با تخت
6270000 تومان
کودک بدون تخت
5070000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
کودک با تخت
6370000 تومان
کودک بدون تخت
5110000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6860000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9420000 تومان
کودک با تخت
6600000 تومان
کودک بدون تخت
5200000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9480000 تومان
کودک با تخت
6630000 تومان
کودک بدون تخت
5200000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9870000 تومان
کودک با تخت
6790000 تومان
کودک بدون تخت
5270000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1087000 تومان
کودک با تخت
7730000 تومان
کودک بدون تخت
5630000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور پوکت با پرواز غیر مستقیم ماهان ویژه نوروز 1397,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

  کپی شناسنامه

  کپی کارت ملی

  گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان

  2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید,

  نوع تور : ساحل,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 13 فروردین ,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, راهنمای تور,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 4690000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

  کپی شناسنامه

  کپی کارت ملی

  گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان

  2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید,

  کشور مقصد : تایلند,
  شهر مقصد : پوکت,
 • پرواز و هتل چارتر و هزینه غیر قابل استرداد می باشد
  پرداختد 50 درصد از مبلغ تور در زمان رزرواسیون الزامی می باشد.
  نرخ کودک زیر دو سال 900000 تومان می باشد.
  در صورت عدم کانفرم هتل ، هتل مشابه جایگزین می گردد.
  مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه خروج از کشور برعهده مسافر بوده و آژانس بینا بال مسئولیتی در این زمینه ندارد.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی