خدمات 24 ساعته

44042929

09121396022

بینابال سیر

تور مسکو+سنت پترزبورگ با پرواز قشم ایر ویژه 15 الی 18 شهریور

Qeshm Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
3930000 تومان 5080000 تومان 3600000 تومان 2900000 تومان 16 و 17 و 18 شهریور
3930000 تومان 5080000 تومان 3600000 تومان 2900000 تومان 15 شهریور
درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B
4130000 تومان 5430000 تومان 3710000 تومان 3100000 تومان 18 شهریور
درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B
4130000 تومان 5430000 تومان 3710000 تومان 3100000 تومان 17 شهریور
درجه هتل
B.B
4130000 تومان 5430000 تومان 3710000 تومان 3100000 تومان 17 شهریور
درجه هتل
B.B
4130000 تومان 5430000 تومان 3710000 تومان 3100000 تومان 15 شهریور
درجه هتل
B.B
4130000 تومان 5430000 تومان 3710000 تومان 3100000 تومان 15 و 16 شهریور
درجه هتل
B.B
4130000 تومان 5430000 تومان 3710000 تومان 3100000 تومان 15 و 18 شهریور
درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B
4130000 تومان 5430000 تومان 3710000 تومان 3100000 تومان 16 و 18 شهریور
4130000 تومان 5430000 تومان 3710000 تومان 3100000 تومان 16 شهریور
4530000 تومان 5970000 تومان 3990000 تومان 3200000 تومان 15 شهریور
4530000 تومان 5970000 تومان 3990000 تومان 3200000 تومان 17 شهریور
4530000 تومان 5970000 تومان 3990000 تومان 3200000 تومان 17 شهریور
4530000 تومان 5970000 تومان 3990000 تومان 3200000 تومان 18 شهریور
4530000 تومان 5970000 تومان 3990000 تومان 3200000 تومان 18 شهریور
درجه هتل
B.B
4530000 تومان 5970000 تومان 3990000 تومان 3200000 تومان 15 شهریور
4530000 تومان 5970000 تومان 3990000 تومان 3200000 تومان 16 شهریور
5230000 تومان 7160000 تومان 4400000 تومان 380000 تومان 15 شهریور
5230000 تومان 7160000 تومان 4400000 تومان 380000 تومان 16 شهریور
5230000 تومان 7160000 تومان 4400000 تومان 380000 تومان 16 شهریور
5230000 تومان 7160000 تومان 4400000 تومان 380000 تومان 17 شهریور
درجه هتل
B.B
5230000 تومان 7160000 تومان 4400000 تومان 380000 تومان 17 شهریور
درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B
5230000 تومان 7160000 تومان 4400000 تومان 380000 تومان 18 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3930000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5080000 تومان
کودک با تخت
3600000 تومان
کودک بدون تخت
2900000 تومان
موقعیت
توضیحات
16 و 17 و 18 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3930000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5080000 تومان
کودک با تخت
3600000 تومان
کودک بدون تخت
2900000 تومان
موقعیت
توضیحات
15 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5430000 تومان
کودک با تخت
3710000 تومان
کودک بدون تخت
3100000 تومان
موقعیت
توضیحات
18 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5430000 تومان
کودک با تخت
3710000 تومان
کودک بدون تخت
3100000 تومان
موقعیت
توضیحات
17 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5430000 تومان
کودک با تخت
3710000 تومان
کودک بدون تخت
3100000 تومان
موقعیت
توضیحات
17 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5430000 تومان
کودک با تخت
3710000 تومان
کودک بدون تخت
3100000 تومان
موقعیت
توضیحات
15 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5430000 تومان
کودک با تخت
3710000 تومان
کودک بدون تخت
3100000 تومان
موقعیت
توضیحات
15 و 16 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5430000 تومان
کودک با تخت
3710000 تومان
کودک بدون تخت
3100000 تومان
موقعیت
توضیحات
15 و 18 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5430000 تومان
کودک با تخت
3710000 تومان
کودک بدون تخت
3100000 تومان
موقعیت
توضیحات
16 و 18 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5430000 تومان
کودک با تخت
3710000 تومان
کودک بدون تخت
3100000 تومان
موقعیت
توضیحات
16 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5970000 تومان
کودک با تخت
3990000 تومان
کودک بدون تخت
3200000 تومان
موقعیت
توضیحات
15 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5970000 تومان
کودک با تخت
3990000 تومان
کودک بدون تخت
3200000 تومان
موقعیت
توضیحات
17 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5970000 تومان
کودک با تخت
3990000 تومان
کودک بدون تخت
3200000 تومان
موقعیت
توضیحات
17 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5970000 تومان
کودک با تخت
3990000 تومان
کودک بدون تخت
3200000 تومان
موقعیت
توضیحات
18 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5970000 تومان
کودک با تخت
3990000 تومان
کودک بدون تخت
3200000 تومان
موقعیت
توضیحات
18 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5970000 تومان
کودک با تخت
3990000 تومان
کودک بدون تخت
3200000 تومان
موقعیت
توضیحات
15 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5970000 تومان
کودک با تخت
3990000 تومان
کودک بدون تخت
3200000 تومان
موقعیت
توضیحات
16 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7160000 تومان
کودک با تخت
4400000 تومان
کودک بدون تخت
380000 تومان
موقعیت
توضیحات
15 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7160000 تومان
کودک با تخت
4400000 تومان
کودک بدون تخت
380000 تومان
موقعیت
توضیحات
16 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7160000 تومان
کودک با تخت
4400000 تومان
کودک بدون تخت
380000 تومان
موقعیت
توضیحات
16 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7160000 تومان
کودک با تخت
4400000 تومان
کودک بدون تخت
380000 تومان
موقعیت
توضیحات
17 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7160000 تومان
کودک با تخت
4400000 تومان
کودک بدون تخت
380000 تومان
موقعیت
توضیحات
17 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7160000 تومان
کودک با تخت
4400000 تومان
کودک بدون تخت
380000 تومان
موقعیت
توضیحات
18 شهریور
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور مسکو+سنت پترزبورگ با پرواز قشم ایر ویژه 15 الی 18 شهریور,
  مدارک مورد نیاز : دو قطعه عکس تمام رخ رنگی پشت زمینه سفید (4*3) پاسپورت (دارای امضای مسافر) با حداقل 7 ماه اعتبار مشخصات مسافر جهت تکمیل فرم سفارت ( آدرس منزل و محل کار، شغل، شماره جهت تماس ) توضیحات: زمان لازم جهت اخذ ویزا حداقل 10 روز کاری می باشد گذرنامه های کلیه مسافرین بالای 11 سال می بایست دارای امضاء باشند,
  نوع تور : هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
  مدت اقامت : 3 شب مسکو, 4 شب سنت پترزبورگ,
  تاریخ اعتبار : تا آخر شهریور,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : متوسط,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, سیم کارت, پرواز/بلیط داخلی, گشت شهری با نهار, راهنمای تور,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 3930000تومان,
  مدارک مورد نیاز : دو قطعه عکس تمام رخ رنگی پشت زمینه سفید (4*3) پاسپورت (دارای امضای مسافر) با حداقل 7 ماه اعتبار مشخصات مسافر جهت تکمیل فرم سفارت ( آدرس منزل و محل کار، شغل، شماره جهت تماس ) توضیحات: زمان لازم جهت اخذ ویزا حداقل 10 روز کاری می باشد گذرنامه های کلیه مسافرین بالای 11 سال می بایست دارای امضاء باشند,
  کشور مقصد : روسیه,
  شهر مقصد : مسکو, سنت پترزبورگ,
  برنامه سفر
  روز اول تا سوم در تور مسکو
  روز اول تور مسکو سنت پترزبورگ: استقبال فرودگاهی- ترانسفر از شرمیتوا به هتل- تحویل اتاق ها- برنامه آزاد

  روز دوم تور سنت پترزبورگ مسکو : صرف صبحانه- حرکت از هتل – گشت کامل شهری به همراه هدست بیسیم شامل: بازدید از مجموعه میدان سرخ – نقطه صفر شهر مسکو- هتل مسکو – نمای بیرونی موزه دولتی تاریخ- میدان مانژ- باغ الکساندر- یادبود جنگ جهانی دوم- مرکز خرید گوم- کلیسای واسیلی مقدس (شاهکار معماری جهان)- محوطه کاخ کرملین و میدان سابورنایا و بازدید از داخل ۲ کلیسای مجموعه- بزرگترین توپ جنگی دنیا- بزرگترین ناقوس جهان و برج ناقوس ایوان- صرف ناهار- بازگشت به هتل- استراحت- بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده از تورهای اختیاری

  روز سوم تور مسکو سنت پترزبورگ: صرف صبحانه – حرکت از هتل – گشت کامل شهری به همراه هدست بیسیم شامل: تپه گنجشک ها (بام مسکو) – ساختمان مرکزی دانشکده دولتی مسکو – تندیس و پارک پیروزی ( یادبود جنگ کبیر ملی میهنی روسیه)- کلیسای عیسی منجی ( بزرگترین و مرتفع ترین کلیسای اورتودکس شرقی در جهان)- نمای بیرونی ساختمان دوما روسیه –بالشوی تئاتر روسیه – نمای بیرونی کاخ شوراها (کاخ سفید) -خیابان آربات جدید–خیابان آربات قدیم – صرف ناهار و بازگشت به هتل با مترو – بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده از تورهای اختیاری

  روز چهار تا هشتم در تور سنت پترزبورگ مسکو
  صرف صبحانه – تحویل اتاق ها- انتقال به فرودگاه – حرکت از مسکو به شهر سنت پترزبورگ – استقبال فرودگاهی- انتقال به هتل – تحویل اتاق ها – برنامه آزاد

  روز پنجم تور روسیه مسکو سنت پترزبورگ: صرف صبحانه– حرکت از هتل – گشت کامل شهری به همراه هدست بیسم شامل: بازدید کلیسای کازان– راه آهن اصلی شهر سنت پترزبورگ– میدان اسحاق-بازدید از نمای بیرونیکلیسای اسحاق – تندیسنیکلای اول – اولین بندرگاه شهر سنت پترزبورگ–ساختمان گمرک- بازدید از قلعه پطرو پاول– جزیره خرگوش ها اولین جزیره شهر– خیابان نفسکی- میدان قصر– ستونالکساندر- تندیس پطر کبیر – کاخ زمستانی- صرف ناهار – بازدید از موزه ارمیتاژ ( دومین موزه بزرگ جهان )- بازگشت به هتل– بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده ازتورهای اختیاری

  روز ششم تور روسیه مسکو سنت پترزبورگ: صرف صبحانه – حرکت از هتل –پترگوف (ورسای روسی یا پایتخت فواره ها ) استراحتگاه تابستانی تزارها –پارک بالایی و پارک پایینی- خلیج فنلاند- صرف ناهار – بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده از آپشن های اختیاری در تور روسیه

  روز هفتم: صرف صبحانه- روز آزاد برای استفاده از برنامه اختیاری

  روز هشتم: صرف صبحانه – تحویل اتاق ها – حرکت به سمت فرودگاه پولکوا – بازگشت به ایران

 • نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 550.000 تومان می باشد
  پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد
  مسولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد و آژانس بینا بال سیر هیچگونه مسولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور ندارد.
  50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست
  هتل ها فاقد اتاق 3 تخته می باشد و در صورت نیاز برای نفر سوم تخت به صورت اکسترا می باشد
  رفت مسکو و برگشت از سنت پترزبورگ و بلعکس میباشد.
  قیمت های ویژه ، بازدید پیش از ۴۰ مکان گردشگری برای تور مسکو سنت پترزبورگ ایر باس مدرن و پهن پیکر ۶۰۰- ۳۰۰ شش پرواز در هفته (جمعه، شنبه، یکشنبه ، چهارشنبه، پنج شنبه) تنها پرواز مستقیم (ویژه شب های سفید) (یک هفته مسکو، یک هفته سنت پترزبورگ)،ضمناً مزیت پرواز قشم ایر فقط استفاده از یک مسیر پرواز داخلی بهترین زمان پروازی ۷ صبح هر روز و طول پرواز سه ساعت و چهل و پنج دقیقه استفاده کامل از هتل در زمان ورود و خروج در تور روسیه هتل ها با ستاره های واقعی و از گروه های بین المللی می باشد. هتل ها در تور روسیه در بهترین مکان شهر و نزدیک مترو و مرکز خرید می باشد. برای هتل های ۴*A و Top+* 4 دو وعده غذارستوران رایگان برای هتل های DLX* 4 و DLX * : 5 چهار وعده غذا (رستوران) بصورت رایگان اضافه می گردد. بیمه مسافرتی با سقف ۳۰۰۰۰ یورو پروازهای داخلی با هواپیمایی ایر باس یا بوئینگ، بهترین ساعات روز در تور سنت پترزبورگ مسکو راهنمای فارسی زبان مجرب تمام وقت ویژه تور روسیه با مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02144042929

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی