خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور آنتالیا با پرواز آتا

Ata air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1160000 تومان 1360000 تومان 1020000 تومان 850000 تومان
1210000 تومان 1390000 تومان 1050000 تومان 850000 تومان
1240000 تومان 1490000 تومان 1050000 تومان 850000 تومان
1470000 تومان 1760000 تومان 1170000 تومان 850000 تومان
درجه هتل
U.ALL
1540000 تومان 2195000 تومان 1250000 تومان 850000 تومان
1570000 تومان 1920000 تومان 1230000 تومان 850000 تومان
1650000 تومان 2095000 تومان 1270000 تومان 850000 تومان
1690000 تومان 2100000 تومان 1290000 تومان 850000 تومان
درجه هتل
U.ALL
1790000 تومان 2240000 تومان 1340000 تومان 850000 تومان
1790000 تومان 2240000 تومان 1340000 تومان 850000 تومان
1790000 تومان 2345000 تومان 1340000 تومان 850000 تومان
درجه هتل
U.ALL
1790000 تومان 2240000 تومان 1340000 تومان 850000 تومان
1890000 تومان 2400000 تومان 1390000 تومان 850000 تومان
1920000 تومان 2550000 تومان 1400000 تومان 850000 تومان
1920000 تومان 2450000 تومان 1400000 تومان 850000 تومان
1920000 تومان 2450000 تومان 1400000 تومان 850000 تومان
درجه هتل
U.ALL
1930000 تومان 2450000 تومان 1390000 تومان 850000 تومان
1950000 تومان 2910000 تومان 1425000 تومان 850000 تومان
2040000 تومان 2750000 تومان 1460000 تومان 850000 تومان
درجه هتل
U.ALL
2120000 تومان 2750000 تومان 1490000 تومان 850000 تومان
2170000 تومان 2830000 تومان 1520000 تومان 850000 تومان
2170000 تومان 2825000 تومان 1530000 تومان 850000 تومان
درجه هتل
U.ALL
2250000 تومان 2930000 تومان 1570000 تومان 850000 تومان
2420000 تومان 3200000 تومان 1650000 تومان 850000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1360000 تومان
کودک با تخت
1020000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
1210000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1390000 تومان
کودک با تخت
1050000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1490000 تومان
کودک با تخت
1050000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1470000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1760000 تومان
کودک با تخت
1170000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1540000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2195000 تومان
کودک با تخت
1250000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1570000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1920000 تومان
کودک با تخت
1230000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2095000 تومان
کودک با تخت
1270000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2100000 تومان
کودک با تخت
1290000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2240000 تومان
کودک با تخت
1340000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2240000 تومان
کودک با تخت
1340000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2345000 تومان
کودک با تخت
1340000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2240000 تومان
کودک با تخت
1340000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2400000 تومان
کودک با تخت
1390000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2550000 تومان
کودک با تخت
1400000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2450000 تومان
کودک با تخت
1400000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2450000 تومان
کودک با تخت
1400000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1930000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2450000 تومان
کودک با تخت
1390000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2910000 تومان
کودک با تخت
1425000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2040000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2750000 تومان
کودک با تخت
1460000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2750000 تومان
کودک با تخت
1490000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2830000 تومان
کودک با تخت
1520000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2825000 تومان
کودک با تخت
1530000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2930000 تومان
کودک با تخت
1570000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2420000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3200000 تومان
کودک با تخت
1650000 تومان
کودک بدون تخت
850000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور آنتالیا با پرواز آتا,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  نوع تور : ورزش های آبی, ساحل, شهر و خرید,
  روزهای رفت : پنجشنبه,
  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز,
  تاریخ اعتبار : 25آبان,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : اقتصادی,
  خدمات : صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 1160000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : ترکیه,
  شهر مقصد : آنتالیا,
 • نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان میباشد.
  مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر می باشد و اژانس بینابال هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است.
  پرداخت 60% از مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد.
  در صورت افزایش 5% نرخ ارز مابه التفاوت دریافت می گردد. در صورت تسویه در روز ثبت شامل افزایش نرخ نمی شود.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی