خدمات 24 ساعته

44042929

09121396022

بینابال سیر

تور مسکو +سنت پترزبورگ باپرواز قشم ایر ویژه14 -31 مرداد

Qeshm Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4680000 تومان 5820000 تومان 4100000 تومان 3100000 تومان 18 مرداد
4680000 تومان 5820000 تومان 4100000 تومان 3100000 تومان 18 مرداد
4680000 تومان 5820000 تومان 4100000 تومان 3100000 تومان 19و20و22و26و27و28مرداد
درجه هتل
B.B
4680000 تومان 5820000 تومان 4100000 تومان 3100000 تومان 25 مرداد
4680000 تومان 5820000 تومان 4100000 تومان 3100000 تومان 25 مرداد
درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B
4890000 تومان 6320000 تومان 4200000 تومان 3200000 تومان 15و18و19و20و21و22و25و26و27و29 مرداد
درجه هتل
B.B
4890000 تومان 6320000 تومان 4200000 تومان 3200000 تومان 19 و 26 مرداد
درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B
4890000 تومان 6320000 تومان 4200000 تومان 3200000 تومان 28 مرداد
4995000 تومان 4500000 تومان 3900000 تومان 3300000 تومان 14 مرداد
درجه هتل
B.B
4995000 تومان 4500000 تومان 3900000 تومان 3300000 تومان 15 و18و19 و20و21و22و25و28و29 مرداد
درجه هتل
B.B
4995000 تومان 4500000 تومان 3900000 تومان 3300000 تومان 26 مرداد
درجه هتل
B.B
4995000 تومان 4500000 تومان 3900000 تومان 3300000 تومان 27مرداد
5295000 تومان 6740000 تومان 440000 تومان 3300000 تومان 21و22 مرداد
5295000 تومان 6740000 تومان 440000 تومان 3300000 تومان 14 و28 مرداد
5295000 تومان 6740000 تومان 440000 تومان 3300000 تومان 14مرداد
درجه هتل
B.B
5295000 تومان 6740000 تومان 440000 تومان 3300000 تومان 15و 21و29مرداد
5295000 تومان 6740000 تومان 440000 تومان 3300000 تومان 18مرداد
5295000 تومان 6740000 تومان 440000 تومان 3300000 تومان 18مرداد
5295000 تومان 6740000 تومان 440000 تومان 3300000 تومان 26مرداد
5295000 تومان 6740000 تومان 440000 تومان 3300000 تومان 19و20و27مرداد
5295000 تومان 6740000 تومان 440000 تومان 3300000 تومان 20مرداد
5295000 تومان 6740000 تومان 440000 تومان 3300000 تومان 27مرداد
6490000 تومان 8900000 تومان 4900000 تومان 3800000 تومان 27مرداد
6490000 تومان 8900000 تومان 4900000 تومان 3800000 تومان 20مرداد
6490000 تومان 8900000 تومان 4900000 تومان 3800000 تومان 18مرداد
درجه هتل
B.B
6490000 تومان 8900000 تومان 4900000 تومان 3800000 تومان 15و21مرداد
6490000 تومان 8900000 تومان 4900000 تومان 3800000 تومان 15و29مرداد
6490000 تومان 8900000 تومان 4900000 تومان 3800000 تومان 14و26و28مرداد
درجه هتل
B.B
6490000 تومان 8900000 تومان 4900000 تومان 3800000 تومان 22مرداد
6490000 تومان 8900000 تومان 4900000 تومان 3800000 تومان 25مرداد
درجه هتل
B.B
6490000 تومان 8900000 تومان 4900000 تومان 3800000 تومان 25و29مرداد
6490000 تومان 8900000 تومان 4900000 تومان 3800000 تومان 19مرداد
6490000 تومان 8900000 تومان 4900000 تومان 3800000 تومان 27مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4680000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5820000 تومان
کودک با تخت
4100000 تومان
کودک بدون تخت
3100000 تومان
موقعیت
توضیحات
18 مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4680000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5820000 تومان
کودک با تخت
4100000 تومان
کودک بدون تخت
3100000 تومان
موقعیت
توضیحات
18 مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4680000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5820000 تومان
کودک با تخت
4100000 تومان
کودک بدون تخت
3100000 تومان
موقعیت
توضیحات
19و20و22و26و27و28مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4680000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5820000 تومان
کودک با تخت
4100000 تومان
کودک بدون تخت
3100000 تومان
موقعیت
توضیحات
25 مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4680000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5820000 تومان
کودک با تخت
4100000 تومان
کودک بدون تخت
3100000 تومان
موقعیت
توضیحات
25 مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6320000 تومان
کودک با تخت
4200000 تومان
کودک بدون تخت
3200000 تومان
موقعیت
توضیحات
15و18و19و20و21و22و25و26و27و29 مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6320000 تومان
کودک با تخت
4200000 تومان
کودک بدون تخت
3200000 تومان
موقعیت
توضیحات
19 و 26 مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6320000 تومان
کودک با تخت
4200000 تومان
کودک بدون تخت
3200000 تومان
موقعیت
توضیحات
28 مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4500000 تومان
کودک با تخت
3900000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
موقعیت
توضیحات
14 مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4500000 تومان
کودک با تخت
3900000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
موقعیت
توضیحات
15 و18و19 و20و21و22و25و28و29 مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4500000 تومان
کودک با تخت
3900000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
موقعیت
توضیحات
26 مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4500000 تومان
کودک با تخت
3900000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
موقعیت
توضیحات
27مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6740000 تومان
کودک با تخت
440000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
موقعیت
توضیحات
21و22 مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6740000 تومان
کودک با تخت
440000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
موقعیت
توضیحات
14 و28 مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6740000 تومان
کودک با تخت
440000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
موقعیت
توضیحات
14مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6740000 تومان
کودک با تخت
440000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
موقعیت
توضیحات
15و 21و29مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6740000 تومان
کودک با تخت
440000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
موقعیت
توضیحات
18مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6740000 تومان
کودک با تخت
440000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
موقعیت
توضیحات
18مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6740000 تومان
کودک با تخت
440000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
موقعیت
توضیحات
26مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6740000 تومان
کودک با تخت
440000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
موقعیت
توضیحات
19و20و27مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6740000 تومان
کودک با تخت
440000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
موقعیت
توضیحات
20مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6740000 تومان
کودک با تخت
440000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
موقعیت
توضیحات
27مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
کودک با تخت
4900000 تومان
کودک بدون تخت
3800000 تومان
موقعیت
توضیحات
27مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
کودک با تخت
4900000 تومان
کودک بدون تخت
3800000 تومان
موقعیت
توضیحات
20مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
کودک با تخت
4900000 تومان
کودک بدون تخت
3800000 تومان
موقعیت
توضیحات
18مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
کودک با تخت
4900000 تومان
کودک بدون تخت
3800000 تومان
موقعیت
توضیحات
15و21مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
کودک با تخت
4900000 تومان
کودک بدون تخت
3800000 تومان
موقعیت
توضیحات
15و29مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
کودک با تخت
4900000 تومان
کودک بدون تخت
3800000 تومان
موقعیت
توضیحات
14و26و28مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
کودک با تخت
4900000 تومان
کودک بدون تخت
3800000 تومان
موقعیت
توضیحات
22مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
کودک با تخت
4900000 تومان
کودک بدون تخت
3800000 تومان
موقعیت
توضیحات
25مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
کودک با تخت
4900000 تومان
کودک بدون تخت
3800000 تومان
موقعیت
توضیحات
25و29مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
کودک با تخت
4900000 تومان
کودک بدون تخت
3800000 تومان
موقعیت
توضیحات
19مرداد
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
کودک با تخت
4900000 تومان
کودک بدون تخت
3800000 تومان
موقعیت
توضیحات
27مرداد
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور مسکو +سنت پترزبورگ باپرواز قشم ایر ویژه14 -31 مرداد,
  نوع تور : هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
  روزهای رفت : دوشنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 3شب مسکو, 4شب سنت پترزبورگ,
  تاریخ اعتبار : 31مرداد,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, پرواز/بلیط داخلی, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 4680000تومان,
  کشور مقصد : روسیه,
  شهر مقصد : مسکو, سنت پترزبورگ,
  برنامه سفر
  روز اول تا سوم در تور مسکو

  روز اول تور مسکو سنت پترزبورگ: استقبال فرودگاهی- ترانسفر از شرمیتوا به هتل- تحویل اتاق ها- برنامه آزاد

  روز دوم تور سنت پترزبورگ مسکو : صرف صبحانه- حرکت از هتل – گشت کامل شهری به همراه هدست بیسیم شامل: بازدید از مجموعه میدان سرخ – نقطه صفر شهر مسکو- هتل مسکو – نمای بیرونی موزه دولتی تاریخ- میدان مانژ- باغ الکساندر- یادبود جنگ جهانی دوم- مرکز خرید گوم- کلیسای واسیلی مقدس (شاهکار معماری جهان)- محوطه کاخ کرملین و میدان سابورنایا و بازدید از داخل ۲ کلیسای مجموعه- بزرگترین توپ جنگی دنیا- بزرگترین ناقوس جهان و برج ناقوس ایوان- صرف ناهار- بازگشت به هتل- استراحت- بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده از تورهای اختیاری

  روز سوم تور مسکو سنت پترزبورگ: صرف صبحانه – حرکت از هتل – گشت کامل شهری به همراه هدست بیسیم شامل: تپه گنجشک ها (بام مسکو) – ساختمان مرکزی دانشکده دولتی مسکو – تندیس و پارک پیروزی ( یادبود جنگ کبیر ملی میهنی روسیه)- کلیسای عیسی منجی ( بزرگترین و مرتفع ترین کلیسای اورتودکس شرقی در جهان)- نمای بیرونی ساختمان دوما روسیه –بالشوی تئاتر روسیه – نمای بیرونی کاخ شوراها (کاخ سفید) -خیابان آربات جدید–خیابان آربات قدیم – صرف ناهار و بازگشت به هتل با مترو – بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده از تورهای اختیاری

  روز چهار تا هشتم در تور سنت پترزبورگ مسکو

  صرف صبحانه – تحویل اتاق ها- انتقال به فرودگاه – حرکت از مسکو به شهر سنت پترزبورگ – استقبال فرودگاهی- انتقال به هتل – تحویل اتاق ها – برنامه آزاد

  روز پنجم تور روسیه مسکو سنت پترزبورگ: صرف صبحانه– حرکت از هتل – گشت کامل شهری به همراه هدست بیسم شامل: بازدید کلیسای کازان– راه آهن اصلی شهر سنت پترزبورگ– میدان اسحاق-بازدید از نمای بیرونیکلیسای اسحاق – تندیسنیکلای اول – اولین بندرگاه شهر سنت پترزبورگ–ساختمان گمرک- بازدید از قلعه پطرو پاول– جزیره خرگوش ها اولین جزیره شهر– خیابان نفسکی- میدان قصر– ستونالکساندر- تندیس پطر کبیر – کاخ زمستانی- صرف ناهار – بازدید از موزه ارمیتاژ ( دومین موزه بزرگ جهان )- بازگشت به هتل– بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده ازتورهای اختیاری

  روز ششم تور روسیه مسکو سنت پترزبورگ: صرف صبحانه – حرکت از هتل –پترگوف (ورسای روسی یا پایتخت فواره ها ) استراحتگاه تابستانی تزارها –پارک بالایی و پارک پایینی- خلیج فنلاند- صرف ناهار – بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده از آپشن های اختیاری در تور روسیه

  روز هفتم: صرف صبحانه- روز آزاد برای استفاده از برنامه اختیاری

  روز هشتم: صرف صبحانه – تحویل اتاق ها – حرکت به سمت فرودگاه پولکوا – بازگشت به ایران

 • نرخ کودک زیر دوسال550.000 تومان می باشد.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر می باشد و آژانس بینابال سیر هیچگونه مسئولیتی ندارد. پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد. پرداخت 50% مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی است
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02144042929

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی