خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور کوالا و سنگاپور با پرواز ماهان ویژه دی و بهمن

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2610000 تومان 3380000 تومان 2390000 تومان 1900000 تومان
2640000 تومان 3380000 تومان 2380000 تومان 1900000 تومان
2770000 تومان 3710000 تومان 2500000 تومان 1970000 تومان
2960000 تومان 4090000 تومان 2690000 تومان 1990000 تومان
3040000 تومان 4230000 تومان 2760000 تومان 2010000 تومان
درجه هتل
B.B
3100000 تومان 4370000 تومان 2830000 تومان 2080000 تومان
درجه هتل
B.B
3100000 تومان 4370000 تومان 2830000 تومان 2080000 تومان
درجه هتل
B.B
3170000 تومان 4510000 تومان 2900000 تومان 2130000 تومان
درجه هتل
B.B
3240000 تومان 4650000 تومان 2970000 تومان 2180000 تومان
درجه هتل
B.B
3380000 تومان 4930000 تومان 3110000 تومان 2270000 تومان
3550000 تومان 5260000 تومان 3280000 تومان 2290000 تومان
3550000 تومان 5260000 تومان 3280000 تومان 2290000 تومان
درجه هتل
B.B
3730000 تومان 5630000 تومان 3460000 تومان 2360000 تومان
3970000 تومان 6100000 تومان 3700000 تومان 2500000 تومان
4090000 تومان 6330000 تومان 3820000 تومان 2550000 تومان
4130000 تومان 6430000 تومان 3860000 تومان 2600000 تومان
4160000 تومان 6470000 تومان 3890000 تومان 2620000 تومان
4230000 تومان 6620000 تومان 3960000 تومان 2670000 تومان
5490000 تومان 9140000 تومان 5200000 تومان 3230000 تومان
5630000 تومان 9430000 تومان 5360000 تومان 3370000 تومان
5680000 تومان 9520000 تومان 5410000 تومان 3390000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2610000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3380000 تومان
کودک با تخت
2390000 تومان
کودک بدون تخت
1900000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2640000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3380000 تومان
کودک با تخت
2380000 تومان
کودک بدون تخت
1900000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2770000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3710000 تومان
کودک با تخت
2500000 تومان
کودک بدون تخت
1970000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4090000 تومان
کودک با تخت
2690000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3040000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4230000 تومان
کودک با تخت
2760000 تومان
کودک بدون تخت
2010000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4370000 تومان
کودک با تخت
2830000 تومان
کودک بدون تخت
2080000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4370000 تومان
کودک با تخت
2830000 تومان
کودک بدون تخت
2080000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4510000 تومان
کودک با تخت
2900000 تومان
کودک بدون تخت
2130000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4650000 تومان
کودک با تخت
2970000 تومان
کودک بدون تخت
2180000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3380000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4930000 تومان
کودک با تخت
3110000 تومان
کودک بدون تخت
2270000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5260000 تومان
کودک با تخت
3280000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5260000 تومان
کودک با تخت
3280000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3730000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5630000 تومان
کودک با تخت
3460000 تومان
کودک بدون تخت
2360000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6100000 تومان
کودک با تخت
3700000 تومان
کودک بدون تخت
2500000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6330000 تومان
کودک با تخت
3820000 تومان
کودک بدون تخت
2550000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6430000 تومان
کودک با تخت
3860000 تومان
کودک بدون تخت
2600000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6470000 تومان
کودک با تخت
3890000 تومان
کودک بدون تخت
2620000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6620000 تومان
کودک با تخت
3960000 تومان
کودک بدون تخت
2670000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9140000 تومان
کودک با تخت
5200000 تومان
کودک بدون تخت
3230000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5630000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9430000 تومان
کودک با تخت
5360000 تومان
کودک بدون تخت
3370000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5680000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9520000 تومان
کودک با تخت
5410000 تومان
کودک بدون تخت
3390000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور کوالا و سنگاپور با پرواز ماهان ویژه دی و بهمن,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  نوع تور : ماجراجویی, نقاط ناشناخته, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, طبیعت گردی,
  روزهای رفت : چهارشنبه, جمعه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 4شب کوالالامپور, 3 شب سنگاپور,
  تاریخ اعتبار : تا 30 بهمن,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : اقتصادی,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 2610000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : مالزی, سنگاپور,
  شهر مقصد : کوالالامپور, سنگاپور,
 • پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
  پرداخت 50 درصد کل هزینه ی تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.
  نرخ کودک زیر دو سال 500.000 تومان میباشد.
  مسئولیت کنترل پاسپورت برعهده مسافر می باشد و آژانس بینابال هیچ گونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی