خدمات 24 ساعته

44042929

09121396022

بینابال سیر

مسکو+سنت پترزبورگ با پرواز قشم ایر ویژه ی شهریور

Qeshm Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
3630000 تومان 4830000 تومان 3395000 تومان 2750000 تومان 2و4 شهریور
درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B
3870000 تومان 5180000 تومان 3480000 تومان 2780000 تومان 1و2و3و4 شهریور
درجه هتل
B.B
3870000 تومان 5180000 تومان 3480000 تومان 2780000 تومان 1و2 شهریور
درجه هتل
B.B
3870000 تومان 5180000 تومان 3480000 تومان 2780000 تومان 3و4 شهریور
درجه هتل
B.B
3870000 تومان 5180000 تومان 3480000 تومان 2780000 تومان 3شهریور
درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B
3870000 تومان 5180000 تومان 3480000 تومان 2780000 تومان 4شهریور
4230000 تومان 5680000 تومان 3820000 تومان 120000 تومان 2شهریور
درجه هتل
B.B
4230000 تومان 5680000 تومان 3820000 تومان 120000 تومان 1شهریور
4230000 تومان 5680000 تومان 3820000 تومان 120000 تومان 3شهریور
درجه هتل
B.B
4230000 تومان 5680000 تومان 3820000 تومان 120000 تومان 1شهریور
4230000 تومان 5680000 تومان 3820000 تومان 120000 تومان 2شهریور
4230000 تومان 5680000 تومان 3820000 تومان 120000 تومان 2شهریور
4230000 تومان 5680000 تومان 3820000 تومان 120000 تومان 4شهریور
درجه هتل
B.B
4230000 تومان 5680000 تومان 3820000 تومان 120000 تومان 4شهریور
4970000 تومان 6900000 تومان 6200000 تومان 120000 تومان 3شهریور
4970000 تومان 6900000 تومان 6200000 تومان 120000 تومان 1شهریور
درجه هتل
B.B
4970000 تومان 6900000 تومان 6200000 تومان 120000 تومان 1شهریور
درجه هتل
B.B
4970000 تومان 6900000 تومان 6200000 تومان 120000 تومان 1شهریور
4970000 تومان 6900000 تومان 6200000 تومان 120000 تومان 2شهریور
4970000 تومان 6900000 تومان 6200000 تومان 120000 تومان 3شهریور
4970000 تومان 6900000 تومان 6200000 تومان 120000 تومان 3شهریور
4970000 تومان 6900000 تومان 6200000 تومان 120000 تومان 4شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3630000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4830000 تومان
کودک با تخت
3395000 تومان
کودک بدون تخت
2750000 تومان
موقعیت
توضیحات
2و4 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5180000 تومان
کودک با تخت
3480000 تومان
کودک بدون تخت
2780000 تومان
موقعیت
توضیحات
1و2و3و4 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5180000 تومان
کودک با تخت
3480000 تومان
کودک بدون تخت
2780000 تومان
موقعیت
توضیحات
1و2 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5180000 تومان
کودک با تخت
3480000 تومان
کودک بدون تخت
2780000 تومان
موقعیت
توضیحات
3و4 شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5180000 تومان
کودک با تخت
3480000 تومان
کودک بدون تخت
2780000 تومان
موقعیت
توضیحات
3شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5180000 تومان
کودک با تخت
3480000 تومان
کودک بدون تخت
2780000 تومان
موقعیت
توضیحات
4شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5680000 تومان
کودک با تخت
3820000 تومان
کودک بدون تخت
120000 تومان
موقعیت
توضیحات
2شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5680000 تومان
کودک با تخت
3820000 تومان
کودک بدون تخت
120000 تومان
موقعیت
توضیحات
1شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5680000 تومان
کودک با تخت
3820000 تومان
کودک بدون تخت
120000 تومان
موقعیت
توضیحات
3شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5680000 تومان
کودک با تخت
3820000 تومان
کودک بدون تخت
120000 تومان
موقعیت
توضیحات
1شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5680000 تومان
کودک با تخت
3820000 تومان
کودک بدون تخت
120000 تومان
موقعیت
توضیحات
2شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5680000 تومان
کودک با تخت
3820000 تومان
کودک بدون تخت
120000 تومان
موقعیت
توضیحات
2شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5680000 تومان
کودک با تخت
3820000 تومان
کودک بدون تخت
120000 تومان
موقعیت
توضیحات
4شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5680000 تومان
کودک با تخت
3820000 تومان
کودک بدون تخت
120000 تومان
موقعیت
توضیحات
4شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6900000 تومان
کودک با تخت
6200000 تومان
کودک بدون تخت
120000 تومان
موقعیت
توضیحات
3شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6900000 تومان
کودک با تخت
6200000 تومان
کودک بدون تخت
120000 تومان
موقعیت
توضیحات
1شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6900000 تومان
کودک با تخت
6200000 تومان
کودک بدون تخت
120000 تومان
موقعیت
توضیحات
1شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6900000 تومان
کودک با تخت
6200000 تومان
کودک بدون تخت
120000 تومان
موقعیت
توضیحات
1شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6900000 تومان
کودک با تخت
6200000 تومان
کودک بدون تخت
120000 تومان
موقعیت
توضیحات
2شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6900000 تومان
کودک با تخت
6200000 تومان
کودک بدون تخت
120000 تومان
موقعیت
توضیحات
3شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6900000 تومان
کودک با تخت
6200000 تومان
کودک بدون تخت
120000 تومان
موقعیت
توضیحات
3شهریور
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6900000 تومان
کودک با تخت
6200000 تومان
کودک بدون تخت
120000 تومان
موقعیت
توضیحات
4شهریور
 • نام تور برنامه ریزی شده : مسکو+سنت پترزبورگ با پرواز قشم ایر ویژه ی شهریور,
  مدارک مورد نیاز : 2 قطعه عکس تمام رخ 3*4 رنگی زمینه سفید.

  اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.

  مشخصات مسافر (شغل. آدرس . محل کار.آدرس منزل با ذکر شماره تلفن)

  طبق ضوابط جدید سفارت کلیه ی مسافرین متقاضی باید دارای پاسپورت جداگانه باشند و به هیچ عنوان به شخص همراه ویزا داده نمیشود.,

  نوع تور : هنر و فرهنگ,
  مدت اقامت : 3 شب مسکو, 4 شب سنت پترزبورگ,
  تاریخ اعتبار : تا آخر شهریور,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : اقتصادی,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, پرواز/بلیط داخلی, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 3630000,
  مدارک مورد نیاز : 2 قطعه عکس تمام رخ 3*4 رنگی زمینه سفید.

  اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.

  مشخصات مسافر (شغل. آدرس . محل کار.آدرس منزل با ذکر شماره تلفن)

  طبق ضوابط جدید سفارت کلیه ی مسافرین متقاضی باید دارای پاسپورت جداگانه باشند و به هیچ عنوان به شخص همراه ویزا داده نمیشود.,

  کشور مقصد : روسیه,
  شهر مقصد : مسکو, سنت پترزبورگ,
  برنامه سفر

  روز اول تا سوم در تور مسکو

  روز اول تور مسکو سنت پترزبورگ: استقبال فرودگاهی- ترانسفر از شرمیتوا به هتل- تحویل اتاق ها- برنامه آزاد

  روز دوم تور سنت پترزبورگ مسکو : صرف صبحانه- حرکت از هتل – گشت کامل شهری به همراه هدست بیسیم شامل: بازدید از مجموعه میدان سرخ – نقطه صفر شهر مسکو- هتل مسکو – نمای بیرونی موزه دولتی تاریخ- میدان مانژ- باغ الکساندر- یادبود جنگ جهانی دوم- مرکز خرید گوم- کلیسای واسیلی مقدس (شاهکار معماری جهان)- محوطه کاخ کرملین و میدان سابورنایا و بازدید از داخل ۲ کلیسای مجموعه- بزرگترین توپ جنگی دنیا- بزرگترین ناقوس جهان و برج ناقوس ایوان- صرف ناهار- بازگشت به هتل- استراحت- بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده از تورهای اختیاری

  روز سوم تور مسکو سنت پترزبورگ: صرف صبحانه – حرکت از هتل – گشت کامل شهری به همراه هدست بیسیم شامل: تپه گنجشک ها (بام مسکو) – ساختمان مرکزی دانشکده دولتی مسکو – تندیس و پارک پیروزی ( یادبود جنگ کبیر ملی میهنی روسیه)- کلیسای عیسی منجی ( بزرگترین و مرتفع ترین کلیسای اورتودکس شرقی در جهان)- نمای بیرونی ساختمان دوما روسیه –بالشوی تئاتر روسیه – نمای بیرونی کاخ شوراها (کاخ سفید) -خیابان آربات جدید–خیابان آربات قدیم – صرف ناهار و بازگشت به هتل با مترو – بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده از تورهای اختیاری

  روز چهار تا هشتم در تور سنت پترزبورگ مسکو

  صرف صبحانه – تحویل اتاق ها- انتقال به فرودگاه – حرکت از مسکو به شهر سنت پترزبورگ – استقبال فرودگاهی- انتقال به هتل – تحویل اتاق ها – برنامه آزاد

  روز پنجم تور روسیه مسکو سنت پترزبورگ: صرف صبحانه– حرکت از هتل – گشت کامل شهری به همراه هدست بیسم شامل: بازدید کلیسای کازان– راه آهن اصلی شهر سنت پترزبورگ– میدان اسحاق-بازدید از نمای بیرونیکلیسای اسحاق – تندیسنیکلای اول – اولین بندرگاه شهر سنت پترزبورگ–ساختمان گمرک- بازدید از قلعه پطرو پاول– جزیره خرگوش ها اولین جزیره شهر– خیابان نفسکی- میدان قصر– ستونالکساندر- تندیس پطر کبیر – کاخ زمستانی- صرف ناهار – بازدید از موزه ارمیتاژ ( دومین موزه بزرگ جهان )- بازگشت به هتل– بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده ازتورهای اختیاری

  روز ششم تور روسیه مسکو سنت پترزبورگ: صرف صبحانه – حرکت از هتل –پترگوف (ورسای روسی یا پایتخت فواره ها ) استراحتگاه تابستانی تزارها –پارک بالایی و پارک پایینی- خلیج فنلاند- صرف ناهار – بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده از آپشن های اختیاری در تور روسیه

  روز هفتم: صرف صبحانه- روز آزاد برای استفاده از برنامه اختیاری

  روز هشتم: صرف صبحانه – تحویل اتاق ها – حرکت به سمت فرودگاه پولکوا – بازگشت به ایران

 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر می باشد و آژانس بینابال سیر هیچگونه مسئولیتی ندارد
  پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.
  پرداخت 50% مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی است
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02144042929

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی