خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور 7 شب دبی با پرواز ایر عربیا ویژه نوروز 97

Air Arabia
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2890000 تومان 3599000 تومان 2890000 تومان 2159000 تومان
3739000 تومان 4879000 تومان 5329000 تومان 2159000 تومان
3799000 تومان 5329000 تومان 3659000 تومان 2159000 تومان
3839000 تومان 5059000 تومان 3839000 تومان 2159000 تومان
3949000 تومان 5190000 تومان 2159000 تومان
3999000 تومان 5199000 تومان 3799000 تومان 2159000 تومان
درجه هتل
H.B
3999000 تومان 5449000 تومان 3719000 تومان 2159000 تومان
4299000 تومان 6159000 تومان 2159000 تومان
4999000 تومان 7259000 تومان 4499000 تومان 2159000 تومان
3659000 تومان 4999000 تومان 3499000 تومان 2159000 تومان
3889000 تومان 5429000 تومان 3889000 تومان 2159000 تومان
3999000 تومان 6099000 تومان 3999000 تومان 2159000 تومان
4199000 تومان 5929000 تومان 4200000 تومان 2159000 تومان
4899000 تومان 6899000 تومان 4299000 تومان 2159000 تومان
4499000 تومان 6699000 تومان 4199000 تومان 2159000 تومان
4589000 تومان 6259000 تومان 4579000 تومان 2159000 تومان
4649000 تومان 6959000 تومان 4399000 تومان 2159000 تومان
4689000 تومان 7159000 تومان 4459000 تومان 2159000 تومان
4789000 تومان 7259000 تومان 4459000 تومان 2159000 تومان
5189000 تومان 8440000 تومان 4499000 تومان 2159000 تومان
5589000 تومان 8799000 تومان 4999000 تومان 2159000 تومان
4290000 تومان 6269000 تومان 4099000 تومان 2159000 تومان
4650000 تومان 7059000 تومان 4299000 تومان 2159000 تومان
5100000 تومان 7699000 تومان 4599000 تومان 2159000 تومان
5100000 تومان 7999000 تومان 4619000 تومان 2159000 تومان
درجه هتل
5299000 تومان 8129000 تومان 5299000 تومان 2159000 تومان
5299000 تومان 8159000 تومان 4999000 تومان 2159000 تومان
5299000 تومان 8359000 تومان 4739000 تومان 2159000 تومان
6100000 تومان 9219000 تومان 2159000 تومان
6200000 تومان 9639000 تومان 6000000 تومان 2159000 تومان
9099000 تومان 14219000 تومان 8659000 تومان 2159000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3599000 تومان
کودک با تخت
2890000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3739000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4879000 تومان
کودک با تخت
5329000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3799000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5329000 تومان
کودک با تخت
3659000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3839000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5059000 تومان
کودک با تخت
3839000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3949000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5190000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3999000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5199000 تومان
کودک با تخت
3799000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3999000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5449000 تومان
کودک با تخت
3719000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4299000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6159000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4999000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7259000 تومان
کودک با تخت
4499000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3659000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4999000 تومان
کودک با تخت
3499000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3889000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5429000 تومان
کودک با تخت
3889000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3999000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6099000 تومان
کودک با تخت
3999000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4199000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5929000 تومان
کودک با تخت
4200000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4899000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6899000 تومان
کودک با تخت
4299000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4499000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6699000 تومان
کودک با تخت
4199000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4589000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6259000 تومان
کودک با تخت
4579000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4649000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6959000 تومان
کودک با تخت
4399000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4689000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7159000 تومان
کودک با تخت
4459000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4789000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7259000 تومان
کودک با تخت
4459000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5189000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8440000 تومان
کودک با تخت
4499000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5589000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8799000 تومان
کودک با تخت
4999000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6269000 تومان
کودک با تخت
4099000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7059000 تومان
کودک با تخت
4299000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7699000 تومان
کودک با تخت
4599000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7999000 تومان
کودک با تخت
4619000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
خدمات

درجه هتل درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
5299000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8129000 تومان
کودک با تخت
5299000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5299000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8159000 تومان
کودک با تخت
4999000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5299000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8359000 تومان
کودک با تخت
4739000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9219000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9639000 تومان
کودک با تخت
6000000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9099000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
14219000 تومان
کودک با تخت
8659000 تومان
کودک بدون تخت
2159000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور 7 شب دبی با پرواز ایر عربیا ویژه نوروز 97,
  مدارک مورد نیاز : اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار,
  نوع تور : شهر و خرید,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 14 فروردین,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  خدمات : صبحانه, نهار, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 2890000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : امارات متحده عربی,
  شهر مقصد : دبی,
  برنامه سفر
  با توجه به قوانین جدید اداره توریست و جهانگردی دبی مسافران بایستی شخصا هزینه توریستی خود را به هتل پرداخت کنند.
 • پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.
  مسیولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر بوده و آژانس بینابال سیر مسئولیتی ندارد.
  پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است.
  نرخ بلیط کودک زیر2 سال 800000 تومان و در صورت داشتن پاسپورت جدا مبلغ 300000 تومان به بلیط اضافه می گردد.
  براساس قوانین کشور امارات مالیات هتل 3*(10) ،4*(15) و 5* (20) درهم هر شب ، هر اتاق برعهده مسافر بوده و در بدو ورود به هتل دریافت می گردد.
  ویزا برای خانم هایی که همراه پاسپورت همسرشان هستند غیر قابل اقدام و ایشان موظف به اخذ پاسپورت جداگانه می باشند
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی