خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور تفلیس +باتومی با پرواز تابان ایر ویزه 27 تیر تا 3 مرداد

Taban Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1800000 تومان 2120000 تومان 1540000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B
1800000 تومان 2120000 تومان 1540000 تومان 1250000 تومان
1820000 تومان 2310000 تومان 1590000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
B.B
1850000 تومان 2170000 تومان 1590000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
B.B
1870000 تومان 2410000 تومان 1560000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
B.B
2280000 تومان 3240000 تومان 1830000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B
2310000 تومان 3300000 تومان 1850000 تومان 1250000 تومان
2330000 تومان 3330000 تومان 1870000 تومان 1250000 تومان
2350000 تومان 3380000 تومان 1870000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
B.B
2350000 تومان 3380000 تومان 1870000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
B.B
2470000 تومان 3630000 تومان 1920000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
B.B
2470000 تومان 3630000 تومان 1920000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B
2570000 تومان 3860000 تومان 2000000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B
2790000 تومان 4270000 تومان 2080000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B
3030000 تومان 4740000 تومان 2195000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
B.B
3250000 تومان 5030000 تومان 2280000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
B.B
3730000 تومان 6140000 تومان 2550000 تومان 1250000 تومان
3630000 تومان 5930000 تومان 2470000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
B.B
3930000 تومان 6540000 تومان 3335000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
B.B
4230000 تومان 7150000 تومان 2800000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
B.B
4350000 تومان 7370000 تومان 2870000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2120000 تومان
کودک با تخت
1540000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2120000 تومان
کودک با تخت
1540000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2310000 تومان
کودک با تخت
1590000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2170000 تومان
کودک با تخت
1590000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2410000 تومان
کودک با تخت
1560000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2280000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3240000 تومان
کودک با تخت
1830000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2310000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3300000 تومان
کودک با تخت
1850000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2330000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3330000 تومان
کودک با تخت
1870000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3380000 تومان
کودک با تخت
1870000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3380000 تومان
کودک با تخت
1870000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2470000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3630000 تومان
کودک با تخت
1920000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2470000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3630000 تومان
کودک با تخت
1920000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2570000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3860000 تومان
کودک با تخت
2000000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4270000 تومان
کودک با تخت
2080000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3030000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4740000 تومان
کودک با تخت
2195000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5030000 تومان
کودک با تخت
2280000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3730000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6140000 تومان
کودک با تخت
2550000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3630000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5930000 تومان
کودک با تخت
2470000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3930000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6540000 تومان
کودک با تخت
3335000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7150000 تومان
کودک با تخت
2800000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7370000 تومان
کودک با تخت
2870000 تومان
کودک بدون تخت
1250000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور تفلیس +باتومی با پرواز تابان ایر ویزه 27 تیر تا 3 مرداد,
  نوع تور : ساحل, شهر و خرید,
  مدت اقامت : 3 شب تفلیس, 4 شب باتومی,
  تاریخ اعتبار : 3 مرداد,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : اقتصادی,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 1800000تومان,
  کشور مقصد : گرجستان,
  شهر مقصد : تفلیس, باتومی,
 • نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان میباشد .ارسال کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار در هنگام ثبت نام الزامیست مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر بوده و آژانس بینا بال هیچگونه مسولیتی ندارد هنگام ثبت نام و رزرو تور پرداخت 50% از مبلغ کل تور الزامیست پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است پرواز به صورت رفت به تفلیس و برگشت از باتومی و بالعکس می باشد.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی