خدمات 24 ساعته

09906500125

09121396022

بینابال سیر

تور باکو ویژه زمستان با پرواز ماهان و ایران ایر

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1380000 تومان 1569000 تومان 1260000 تومان 940000 تومان
1413000 تومان 1630000 تومان 1290000 تومان 940000 تومان
1470000 تومان 1690000 تومان 1350000 تومان 940000 تومان
درجه هتل
B.B
1413000 تومان 1630000 تومان 1290000 تومان 940000 تومان
درجه هتل
B.B
1475000 تومان 1750000 تومان 1350000 تومان 940000 تومان
درجه هتل
B.B
1500000 تومان 1692000 تومان 1380000 تومان 940000 تومان
درجه هتل
B.B
1500000 تومان 1692000 تومان 1380000 تومان 940000 تومان
1500000 تومان 1692000 تومان 1380000 تومان 940000 تومان
1500000 تومان 1692000 تومان 1380000 تومان 940000 تومان
1530000 تومان 1870000 تومان 1410000 تومان 940000 تومان
1530000 تومان 1870000 تومان 1410000 تومان 940000 تومان
1590000 تومان 1930000 تومان 1470000 تومان 940000 تومان
1590000 تومان 1930000 تومان 1470000 تومان 940000 تومان
1630000 تومان 2000000 تومان 1500000 تومان 940000 تومان
1630000 تومان 2060000 تومان 1500000 تومان 940000 تومان
1750000 تومان 2240000 تومان 1630000 تومان 940000 تومان
1750000 تومان 2240000 تومان 1630000 تومان 940000 تومان
1930000 تومان 2610000 تومان 1810000 تومان 940000 تومان
1930000 تومان 2610000 تومان 1810000 تومان 940000 تومان
1630000 تومان 2000000 تومان 1500000 تومان 940000 تومان
1690000 تومان 2120000 تومان 1560000 تومان 940000 تومان
1750000 تومان 2240000 تومان 1630000 تومان 940000 تومان
1810000 تومان 2360000 تومان 1690000 تومان 940000 تومان
1870000 تومان 2490000 تومان 1750000 تومان 940000 تومان
1930000 تومان 2610000 تومان 1810000 تومان 940000 تومان
1930000 تومان 2610000 تومان 1810000 تومان 940000 تومان
2180000 تومان 3100000 تومان 2060000 تومان 940000 تومان
2240000 تومان 3230000 تومان 2120000 تومان 940000 تومان
2490000 تومان 3470000 تومان 2360000 تومان 940000 تومان
2980000 تومان 4700000 تومان 2860000 تومان 940000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1380000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1569000 تومان
کودک با تخت
1260000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1413000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1630000 تومان
کودک با تخت
1290000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1470000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1690000 تومان
کودک با تخت
1350000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1413000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1630000 تومان
کودک با تخت
1290000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1475000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1750000 تومان
کودک با تخت
1350000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1692000 تومان
کودک با تخت
1380000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1692000 تومان
کودک با تخت
1380000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1692000 تومان
کودک با تخت
1380000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1692000 تومان
کودک با تخت
1380000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1870000 تومان
کودک با تخت
1410000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1870000 تومان
کودک با تخت
1410000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1930000 تومان
کودک با تخت
1470000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1930000 تومان
کودک با تخت
1470000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1630000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2000000 تومان
کودک با تخت
1500000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1630000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2060000 تومان
کودک با تخت
1500000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2240000 تومان
کودک با تخت
1630000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2240000 تومان
کودک با تخت
1630000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1930000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2610000 تومان
کودک با تخت
1810000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1930000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2610000 تومان
کودک با تخت
1810000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1630000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2000000 تومان
کودک با تخت
1500000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2120000 تومان
کودک با تخت
1560000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2240000 تومان
کودک با تخت
1630000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1810000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2360000 تومان
کودک با تخت
1690000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2490000 تومان
کودک با تخت
1750000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1930000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2610000 تومان
کودک با تخت
1810000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1930000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2610000 تومان
کودک با تخت
1810000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2180000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3100000 تومان
کودک با تخت
2060000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3230000 تومان
کودک با تخت
2120000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3470000 تومان
کودک با تخت
2360000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4700000 تومان
کودک با تخت
2860000 تومان
کودک بدون تخت
940000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور باکو ویژه زمستان با پرواز ماهان و ایران ایر,
  مدارک مورد نیاز : یک قطعه عکس 3*4 و مشخصات مسافر

  اصل پاسپورت با 6ماه اعتبار,

  نوع تور : هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
  روزهای رفت : جمعه, چهارشنبه,
  مدت اقامت : 3 شب و 4 روز,
  تاریخ اعتبار : تا آخر آذر,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : اقتصادی,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, گشت شهری با نهار, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی, گشت شهری,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 1380000تومان,
  مدارک مورد نیاز : یک قطعه عکس 3*4 و مشخصات مسافر

  اصل پاسپورت با 6ماه اعتبار,

  کشور مقصد : آذربایجان,
  شهر مقصد : باکو,
 • پرداخت مبلغ 50% تور هنگام ثبت نام الزامی است.
  هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر بوده و آژانس بینابال سیر هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
  یک گشت شهری شامل پنج جاذبه مشهور و زیبای شهر باکو همرا با ناهار
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی