خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور 8 شب بانکوک و پوکت با پرواز عمان ایر ویژه نوروز 97

Oman Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
5140000 تومان 5860000 تومان 4695000 تومان
5255000 تومان 6095000 تومان 4735000 تومان
5455000 تومان 6555000 تومان 5410000 تومان 4825000 تومان
5570000 تومان 6700000 تومان 4890000 تومان
5690000 تومان 6940000 تومان 5600000 تومان 4935000 تومان
5715000 تومان 6990000 تومان 5625000 تومان 4955000 تومان
5820000 تومان 7205000 تومان 5725000 تومان 4975000 تومان
درجه هتل
B.B
5875000 تومان 7320000 تومان 5765000 تومان 4990000 تومان
5970000 تومان 7639000 تومان 5900000 تومان 5045000 تومان
6170000 تومان 7905000 تومان 5110000 تومان
6200000 تومان 7975000 تومان 5120000 تومان
6260000 تومان 8070000 تومان 6115000 تومان 5140000 تومان
6390000 تومان 8350000 تومان 6245000 تومان 5190000 تومان
درجه هتل
B.B
6445000 تومان 8400000 تومان 6290000 تومان 5240000 تومان
6695000 تومان 8900000 تومان 6510000 تومان 5345000 تومان
6805000 تومان 9120000 تومان 6610000 تومان 5375000 تومان
6950000 تومان 9390000 تومان 5420000 تومان
7220000 تومان 9950000 تومان 5535000 تومان
7460000 تومان 10440000 تومان 7210000 تومان 5610000 تومان
7595000 تومان 10710000 تومان 7325000 تومان 5665000 تومان
7785000 تومان 11080000 تومان 7495000 تومان 5730000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5860000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5255000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6095000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4735000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5455000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6555000 تومان
کودک با تخت
5410000 تومان
کودک بدون تخت
4825000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5570000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6700000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6940000 تومان
کودک با تخت
5600000 تومان
کودک بدون تخت
4935000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5715000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6990000 تومان
کودک با تخت
5625000 تومان
کودک بدون تخت
4955000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7205000 تومان
کودک با تخت
5725000 تومان
کودک بدون تخت
4975000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5875000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7320000 تومان
کودک با تخت
5765000 تومان
کودک بدون تخت
4990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7639000 تومان
کودک با تخت
5900000 تومان
کودک بدون تخت
5045000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7905000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
5110000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7975000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
5120000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6260000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8070000 تومان
کودک با تخت
6115000 تومان
کودک بدون تخت
5140000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8350000 تومان
کودک با تخت
6245000 تومان
کودک بدون تخت
5190000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6445000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8400000 تومان
کودک با تخت
6290000 تومان
کودک بدون تخت
5240000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
کودک با تخت
6510000 تومان
کودک بدون تخت
5345000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6805000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9120000 تومان
کودک با تخت
6610000 تومان
کودک بدون تخت
5375000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9390000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
5420000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7220000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9950000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
5535000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10440000 تومان
کودک با تخت
7210000 تومان
کودک بدون تخت
5610000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10710000 تومان
کودک با تخت
7325000 تومان
کودک بدون تخت
5665000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7785000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11080000 تومان
کودک با تخت
7495000 تومان
کودک بدون تخت
5730000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور 8 شب بانکوک و پوکت با پرواز عمان ایر ویژه نوروز 97,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

  کپی شناسنامه

  کپی کارت ملی

  گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان

  2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید3*4,

  نوع تور : ورزش های آبی, ساحل,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 8 شب و 9 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 14 فروردین,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 5110000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

  کپی شناسنامه

  کپی کارت ملی

  گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان

  2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید3*4,

  کشور مقصد : تایلند,
  شهر مقصد : بانکوک, پوکت,
 • پرواز چارتر، هتل گارانتی و هزینه غیر قابل استرداد می باشد.
  پرداخت 50 درصد از مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.
  مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر بوده و آژانس بینا بال هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد
  نرخ کودک زیر دو سال 1200000 تومان می باشد.
  هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی