خدمات 24 ساعته

44042929

09121396022

بینابال سیر

تور 4 شب استانبول با پرواز ایران ایر

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1095000 تومان 1325000 تومان 995000 تومان 890000 تومان
1155000 تومان 1375000 تومان 1045000 تومان 890000 تومان
1275000 تومان 1545000 تومان 1085000 تومان 890000 تومان
1335000 تومان 1645000 تومان 1095000 تومان 890000 تومان
1365000 تومان 1695000 تومان 1115000 تومان 890000 تومان
1445000 تومان 1845000 تومان 1195000 تومان 890000 تومان
1445000 تومان 1845000 تومان 1195000 تومان 890000 تومان
1495000 تومان 1895000 تومان 1245000 تومان 890000 تومان
1575000 تومان 1995000 تومان 1295000 تومان 890000 تومان
1575000 تومان 1995000 تومان 1295000 تومان 890000 تومان
1575000 تومان 1995000 تومان 1295000 تومان 890000 تومان
1585000 تومان 2045000 تومان 1315000 تومان 890000 تومان
1595000 تومان 2195000 تومان 1325000 تومان 890000 تومان
1695000 تومان 2295000 تومان 1395000 تومان 890000 تومان
1695000 تومان 2295000 تومان 1395000 تومان 890000 تومان
1695000 تومان 2295000 تومان 1395000 تومان 890000 تومان
1765000 تومان 2445000 تومان 1425000 تومان 890000 تومان
1785000 تومان 2495000 تومان 1465000 تومان 890000 تومان
1795000 تومان 2545000 تومان 1475000 تومان 890000 تومان
1795000 تومان 2545000 تومان 1475000 تومان 890000 تومان
درجه هتل
B.B
1825000 تومان 2595000 تومان 1495000 تومان 890000 تومان
1825000 تومان 2595000 تومان 1495000 تومان 890000 تومان
1865000 تومان 2685000 تومان 1515000 تومان 890000 تومان
1865000 تومان 2685000 تومان 1515000 تومان 890000 تومان
1965000 تومان 2845000 تومان 1525000 تومان 890000 تومان
1965000 تومان 2845000 تومان 1525000 تومان 890000 تومان
1995000 تومان 2895000 تومان 1535000 تومان 890000 تومان
2065000 تومان 3045000 تومان 1575000 تومان 890000 تومان
2195000 تومان 3295000 تومان 1635000 تومان 890000 تومان
2195000 تومان 3295000 تومان 1635000 تومان 890000 تومان
3295000 تومان 3495000 تومان 1695000 تومان 890000 تومان
درجه هتل
B.B
2315000 تومان 3545000 تومان 1715000 تومان 890000 تومان
2315000 تومان 3545000 تومان 1715000 تومان 890000 تومان
2495000 تومان 3895000 تومان 1765000 تومان 890000 تومان
2695000 تومان 4295000 تومان 1895000 تومان 890000 تومان
2745000 تومان 4315000 تومان 1925000 تومان 890000 تومان
2845000 تومان 4495000 تومان 1995000 تومان 890000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1325000 تومان
کودک با تخت
995000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1155000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1375000 تومان
کودک با تخت
1045000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1275000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1545000 تومان
کودک با تخت
1085000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1335000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1645000 تومان
کودک با تخت
1095000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1365000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1695000 تومان
کودک با تخت
1115000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1445000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1845000 تومان
کودک با تخت
1195000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1445000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1845000 تومان
کودک با تخت
1195000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1895000 تومان
کودک با تخت
1245000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1575000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1995000 تومان
کودک با تخت
1295000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1575000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1995000 تومان
کودک با تخت
1295000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1575000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1995000 تومان
کودک با تخت
1295000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1585000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2045000 تومان
کودک با تخت
1315000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2195000 تومان
کودک با تخت
1325000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2295000 تومان
کودک با تخت
1395000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2295000 تومان
کودک با تخت
1395000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2295000 تومان
کودک با تخت
1395000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1765000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2445000 تومان
کودک با تخت
1425000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1785000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2495000 تومان
کودک با تخت
1465000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2545000 تومان
کودک با تخت
1475000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2545000 تومان
کودک با تخت
1475000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1825000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2595000 تومان
کودک با تخت
1495000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1825000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2595000 تومان
کودک با تخت
1495000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1865000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2685000 تومان
کودک با تخت
1515000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1865000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2685000 تومان
کودک با تخت
1515000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1965000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2845000 تومان
کودک با تخت
1525000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1965000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2845000 تومان
کودک با تخت
1525000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2895000 تومان
کودک با تخت
1535000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2065000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3045000 تومان
کودک با تخت
1575000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3295000 تومان
کودک با تخت
1635000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3295000 تومان
کودک با تخت
1635000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3495000 تومان
کودک با تخت
1695000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2315000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3545000 تومان
کودک با تخت
1715000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2315000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3545000 تومان
کودک با تخت
1715000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3895000 تومان
کودک با تخت
1765000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4295000 تومان
کودک با تخت
1895000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2745000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4315000 تومان
کودک با تخت
1925000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2845000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4495000 تومان
کودک با تخت
1995000 تومان
کودک بدون تخت
890000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور 4 شب استانبول با پرواز ایران ایر,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.,
  نوع تور : هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 4 شب و 5 روز,
  تاریخ اعتبار : 24 مهر,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : اقتصادی,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 1095000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.,
  کشور مقصد : ترکیه,
  شهر مقصد : استانبول,
 • نرخ کودک زیر دو سال 150.000 تومان می باشد.
  پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است.
  مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر بوده و آژانس بینابال هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور هنگام رزرو ضروریست.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02144042929

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی