خدمات 24 ساعته

09906500125

09121396022

بینابال سیر

تور 4 شب استانبول با پرواز ایران ایر ویژه اردیبهشت

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
9840000 تومان 1244000 تومان 8940000 تومان 799000 تومان
9840000 تومان 1244000 تومان 806000 تومان 799000 تومان
درجه هتل
B.B
1046000 تومان 1266000 تومان 828000 تومان 799000 تومان
درجه هتل
B.B
1112000 تومان 1442000 تومان 872000 تومان 799000 تومان
1112000 تومان 1574000 تومان 872000 تومان 799000 تومان
1178000 تومان 1706000 تومان 8940000 تومان 799000 تومان
1200000 تومان 1750000 تومان 799000 تومان
1222000 تومان 1794000 تومان 872000 تومان 799000 تومان
1244000 تومان 1838000 تومان 982000 تومان 799000 تومان
1266000 تومان 1882000 تومان 938000 تومان 799000 تومان
1332000 تومان 1750000 تومان 982000 تومان 799000 تومان
1332000 تومان 2014000 تومان 982000 تومان 799000 تومان
1398000 تومان 2146000 تومان 1004000 تومان 799000 تومان
1400000 تومان 2150000 تومان 1005000 تومان 799000 تومان
1420000 تومان 2190000 تومان 1026000 تومان 799000 تومان
درجه هتل
B.B
1480000 تومان 2311600 تومان 1058000 تومان 799000 تومان
درجه هتل
B.B
1534400 تومان 2418800 تومان 1192000 تومان 799000 تومان
1561200 تومان 2472400 تومان 1139000 تومان 799000 تومان
1614800 تومان 2579600 تومان 1166000 تومان 799000 تومان
1614800 تومان 2579600 تومان 1112400 تومان 799000 تومان
1668400 تومان 2740400 تومان 1300000 تومان 799000 تومان
1748800 تومان 2848600 تومان 1192800 تومان 799000 تومان
درجه هتل
B.B
1849200 تومان 3008400 تومان 799000 تومان
1856000 تومان 3062000 تومان 1487600 تومان 799000 تومان
1882800 تومان 3115000 تومان 1246400 تومان 799000 تومان
2150800 تومان 3383600 تومان 1380400 تومان 799000 تومان
2258000 تومان 3866000 تومان 1434000 تومان 799000 تومان
2284800 تومان 3919600 تومان 1460800 تومان 799000 تومان
2392000 تومان 4134000 تومان 1514400 تومان 799000 تومان
2874000 تومان 5072000 تومان 1755600 تومان 799000 تومان
5072000 تومان 8743600 تومان 2774000 تومان 799000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1244000 تومان
کودک با تخت
8940000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1244000 تومان
کودک با تخت
806000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1046000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1266000 تومان
کودک با تخت
828000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1112000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1442000 تومان
کودک با تخت
872000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1112000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1574000 تومان
کودک با تخت
872000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1178000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1706000 تومان
کودک با تخت
8940000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1750000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1222000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1794000 تومان
کودک با تخت
872000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1244000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1838000 تومان
کودک با تخت
982000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1266000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1882000 تومان
کودک با تخت
938000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1332000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1750000 تومان
کودک با تخت
982000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1332000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2014000 تومان
کودک با تخت
982000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1398000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2146000 تومان
کودک با تخت
1004000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2150000 تومان
کودک با تخت
1005000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1420000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2190000 تومان
کودک با تخت
1026000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1480000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2311600 تومان
کودک با تخت
1058000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1534400 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2418800 تومان
کودک با تخت
1192000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1561200 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2472400 تومان
کودک با تخت
1139000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1614800 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2579600 تومان
کودک با تخت
1166000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1614800 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2579600 تومان
کودک با تخت
1112400 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1668400 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2740400 تومان
کودک با تخت
1300000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1748800 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2848600 تومان
کودک با تخت
1192800 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1849200 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3008400 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1856000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3062000 تومان
کودک با تخت
1487600 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1882800 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3115000 تومان
کودک با تخت
1246400 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2150800 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3383600 تومان
کودک با تخت
1380400 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2258000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3866000 تومان
کودک با تخت
1434000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2284800 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3919600 تومان
کودک با تخت
1460800 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2392000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4134000 تومان
کودک با تخت
1514400 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2874000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5072000 تومان
کودک با تخت
1755600 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5072000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8743600 تومان
کودک با تخت
2774000 تومان
کودک بدون تخت
799000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور 4 شب استانبول با پرواز ایران ایر ویژه اردیبهشت,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.,
  نوع تور : هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 4 شب و 5 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 10 خرداد,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : اقتصادی,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 9840000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.,
  کشور مقصد : ترکیه,
  شهر مقصد : استانبول,
 • نرخ کودک زیر دو سال 300.000 تومان می باشد.
  پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است.
  مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر بوده و آژانس بینابال هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور هنگام رزرو ضروریست.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی