خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور استانبول با پرواز زاگرس تا 9 آذر

Zagros airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
درجه هتل
B.B
799000 تومان 1057000 تومان 799000 تومان 779000 تومان
859000 تومان 1131000 تومان 859000 تومان 779000 تومان
درجه هتل
B.B
999000 تومان 1180000 تومان 970000 تومان 779000 تومان
درجه هتل
B.B
1044000 تومان 1303000 تومان 921000 تومان 779000 تومان
درجه هتل
B.B
1037000 تومان 1284000 تومان 963000 تومان 779000 تومان
درجه هتل
B.B
1049000 تومان 1308000 تومان 926000 تومان 779000 تومان
1062000 تومان 1185000 تومان 926000 تومان 779000 تومان
1068000 تومان 1345000 تومان 951000 تومان 779000 تومان
درجه هتل
B.B
1086000 تومان 1234000 تومان 938000 تومان 779000 تومان
1086000 تومان 1382000 تومان 938000 تومان 779000 تومان
1086000 تومان 1370000 تومان 938000 تومان 779000 تومان
1097000 تومان 1403000 تومان 995000 تومان 779000 تومان
1099000 تومان 1370000 تومان 963000 تومان 779000 تومان
درجه هتل
B.B
1111000 تومان 1308000 تومان 1037000 تومان 779000 تومان
1111000 تومان 1308000 تومان 951000 تومان 779000 تومان
درجه هتل
B.B
1184000 تومان 1549000 تومان 995000 تومان 779000 تومان
درجه هتل
B.B
1213000 تومان 1490000 تومان 1009000 تومان 779000 تومان
درجه هتل
B.B
1228000 تومان 1665000 تومان 1053000 تومان 779000 تومان
درجه هتل
B.B
1286000 تومان 1782000 تومان 1111000 تومان 779000 تومان
1315000 تومان 1694000 تومان 779000 تومان
1374000 تومان 1957000 تومان 1111000 تومان 779000 تومان
درجه هتل
B.B
1183000 تومان 1565000 تومان 1035000 تومان 779000 تومان
1252000 تومان 1690000 تومان 1078000 تومان 779000 تومان
درجه هتل
B.B
1340000 تومان 1894000 تومان 779000 تومان
1384000 تومان 1967000 تومان 1048000 تومان 779000 تومان
1413000 تومان 1996000 تومان 1136000 تومان 779000 تومان
1413000 تومان 2025000 تومان 1107000 تومان 779000 تومان
1442000 تومان 2064000 تومان 1121000 تومان 779000 تومان
1471000 تومان 2025000 تومان 1252000 تومان 779000 تومان
درجه هتل
B.B
1486000 تومان 2171000 تومان 1165000 تومان 779000 تومان
1559000 تومان 2142000 تومان 1180000 تومان 779000 تومان
1675000 تومان 2550000 تومان 1238000 تومان 779000 تومان
1821000 تومان 2565000 تومان 1311000 تومان 779000 تومان
درجه هتل
B.B
2390000 تومان 3979000 تومان 1602000 تومان 779000 تومان
3162000 تومان 5277000 تومان 1967000 تومان 779000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
799000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1057000 تومان
کودک با تخت
799000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
859000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1131000 تومان
کودک با تخت
859000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
999000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1180000 تومان
کودک با تخت
970000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1044000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1303000 تومان
کودک با تخت
921000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1037000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1284000 تومان
کودک با تخت
963000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1049000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1308000 تومان
کودک با تخت
926000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1062000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1185000 تومان
کودک با تخت
926000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1068000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1345000 تومان
کودک با تخت
951000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1086000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1234000 تومان
کودک با تخت
938000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1086000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1382000 تومان
کودک با تخت
938000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1086000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1370000 تومان
کودک با تخت
938000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1097000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1403000 تومان
کودک با تخت
995000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1099000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1370000 تومان
کودک با تخت
963000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1111000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1308000 تومان
کودک با تخت
1037000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1111000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1308000 تومان
کودک با تخت
951000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1184000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1549000 تومان
کودک با تخت
995000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1213000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1490000 تومان
کودک با تخت
1009000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1228000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1665000 تومان
کودک با تخت
1053000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1286000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1782000 تومان
کودک با تخت
1111000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1315000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1694000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1374000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1957000 تومان
کودک با تخت
1111000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1183000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1565000 تومان
کودک با تخت
1035000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1252000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1690000 تومان
کودک با تخت
1078000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1340000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1894000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1384000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1967000 تومان
کودک با تخت
1048000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1413000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1996000 تومان
کودک با تخت
1136000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1413000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2025000 تومان
کودک با تخت
1107000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1442000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2064000 تومان
کودک با تخت
1121000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1471000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2025000 تومان
کودک با تخت
1252000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1486000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2171000 تومان
کودک با تخت
1165000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1559000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2142000 تومان
کودک با تخت
1180000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1675000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2550000 تومان
کودک با تخت
1238000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1821000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2565000 تومان
کودک با تخت
1311000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3979000 تومان
کودک با تخت
1602000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3162000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5277000 تومان
کودک با تخت
1967000 تومان
کودک بدون تخت
779000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور استانبول با پرواز زاگرس تا 9 آذر,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  نوع تور : هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 3 شب و4 روز,
  تاریخ اعتبار : 9 آذر,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 799000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : ترکیه,
  شهر مقصد : استانبول,
 • نرخ کودک زیر 2سال 199000 میباشد
  پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد
  پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد میباشد
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی