خدمات 24 ساعته

09906500125

09121396022

بینابال سیر

تور استانبول با پرواز اطلس ویژه زمستان

Atlasglobal Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
890000 تومان 1010000 تومان 830000 تومان 760000 تومان
درجه هتل
B.B
910000 تومان 1060000 تومان 860000 تومان 760000 تومان
930000 تومان 1060000 تومان 870000 تومان 760000 تومان
درجه هتل
B.B
970000 تومان 1130000 تومان 890000 تومان 760000 تومان
970000 تومان 1170000 تومان 890000 تومان 760000 تومان
980000 تومان 1200000 تومان 900000 تومان 760000 تومان
990000 تومان 1200000 تومان 900000 تومان 760000 تومان
1010000 تومان 1200000 تومان 900000 تومان 760000 تومان
1100000 تومان 1330000 تومان 940000 تومان 760000 تومان
درجه هتل
B.B
1100000 تومان 1440000 تومان 960000 تومان 760000 تومان
1120000 تومان 1440000 تومان 960000 تومان 760000 تومان
درجه هتل
B.B
1120000 تومان 1440000 تومان 960000 تومان 760000 تومان
درجه هتل
B.B
1130000 تومان 1500000 تومان 960000 تومان 760000 تومان
1150000 تومان 1530000 تومان 970000 تومان 760000 تومان
1160000 تومان 1530000 تومان 1010000 تومان 760000 تومان
درجه هتل
B.B
1180000 تومان 1570000 تومان 1030000 تومان 760000 تومان
1240000 تومان 1600000 تومان 1040000 تومان 760000 تومان
1240000 تومان 1630000 تومان 1000000 تومان 760000 تومان
1320000 تومان 1850000 تومان 1050000 تومان 760000 تومان
1340000 تومان 1910000 تومان 1070000 تومان 760000 تومان
درجه هتل
B.B
1440000 تومان 2070000 تومان 1100000 تومان 760000 تومان
1600000 تومان 2390000 تومان 1240000 تومان 760000 تومان
1680000 تومان 2390000 تومان 760000 تومان
1800000 تومان 2840000 تومان 1480000 تومان 760000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1010000 تومان
کودک با تخت
830000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
910000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1060000 تومان
کودک با تخت
860000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
930000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1060000 تومان
کودک با تخت
870000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1130000 تومان
کودک با تخت
890000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1170000 تومان
کودک با تخت
890000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1200000 تومان
کودک با تخت
900000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1200000 تومان
کودک با تخت
900000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1010000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1200000 تومان
کودک با تخت
900000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1330000 تومان
کودک با تخت
940000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1440000 تومان
کودک با تخت
960000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1440000 تومان
کودک با تخت
960000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1440000 تومان
کودک با تخت
960000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1500000 تومان
کودک با تخت
960000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1530000 تومان
کودک با تخت
970000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1530000 تومان
کودک با تخت
1010000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1180000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1570000 تومان
کودک با تخت
1030000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1600000 تومان
کودک با تخت
1040000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1630000 تومان
کودک با تخت
1000000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1850000 تومان
کودک با تخت
1050000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1340000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1910000 تومان
کودک با تخت
1070000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1440000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2070000 تومان
کودک با تخت
1100000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2390000 تومان
کودک با تخت
1240000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1680000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2390000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2840000 تومان
کودک با تخت
1480000 تومان
کودک بدون تخت
760000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور استانبول با پرواز اطلس ویژه زمستان ,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداق7 ماه اعتبار,
  نوع تور : هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 3شب و 4 روز ,
  تاریخ اعتبار : تا 3 اسفند,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, جوانان,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 890000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداق7 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : ترکیه,
  شهر مقصد : استانبول,
 • نرخ کودک زیر 2 سال 160.000 تومان میباشد .
  مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر می باشد و اژانس بینابال هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است
  هنگام ثبت نام و رزرو تور پرداخت 50% از مبلغ کل تور الزامیست
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی