خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور 4 شب استانبول با پرواز آسمان ویژه نوروز 1397

Iran Aseman Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2295000 تومان 2565000 تومان 2055000 تومان 1995000 تومان
درجه هتل
B.B
2295000 تومان 2565000 تومان 2055000 تومان 1995000 تومان
درجه هتل
B.B
2345000 تومان 2565000 تومان 2095000 تومان 1995000 تومان
درجه هتل
B.B
2435000 تومان 2745000 تومان 2745000 تومان 1995000 تومان
2495000 تومان 2995000 تومان 2145000 تومان 1995000 تومان
2545000 تومان 3245000 تومان 2295000 تومان 1995000 تومان
درجه هتل
B.B
2545000 تومان 3245000 تومان 2295000 تومان 1995000 تومان
2715000 تومان 3365000 تومان 2355000 تومان 1995000 تومان
درجه هتل
B.B
2795000 تومان 3495000 تومان 2395000 تومان 1995000 تومان
درجه هتل
B.B
2795000 تومان 3495000 تومان 2395000 تومان 1995000 تومان
درجه هتل
B.B
2845000 تومان 3545000 تومان 2395000 تومان 1995000 تومان
درجه هتل
B.B
2845000 تومان 3545000 تومان 2395000 تومان 1995000 تومان
2865000 تومان 3635000 تومان 2485000 تومان 1995000 تومان
درجه هتل
B.B
2885000 تومان 3725000 تومان 2485000 تومان 1995000 تومان
درجه هتل
B.B
2885000 تومان 3725000 تومان 2485000 تومان 1995000 تومان
2885000 تومان 3725000 تومان 2485000 تومان 1995000 تومان
2945000 تومان 3745000 تومان 2495000 تومان 1995000 تومان
3095000 تومان 3895000 تومان 3095000 تومان 2575000 تومان
3095000 تومان 3895000 تومان 3095000 تومان 2575000 تومان
3145000 تومان 4035000 تومان 2595000 تومان 1995000 تومان
3145000 تومان 4035000 تومان 2595000 تومان 1995000 تومان
درجه هتل
B.B
3195000 تومان 4195000 تومان 2595000 تومان 1995000 تومان
3195000 تومان 4195000 تومان 2595000 تومان 1995000 تومان
3195000 تومان 4195000 تومان 2595000 تومان 1995000 تومان
3275000 تومان 4495000 تومان 2765000 تومان 1995000 تومان
3365000 تومان 4695000 تومان 2765000 تومان 1995000 تومان
3365000 تومان 4695000 تومان 2765000 تومان 1995000 تومان
3465000 تومان 4895000 تومان 2765000 تومان 1995000 تومان
3465000 تومان 4895000 تومان 2765000 تومان 1995000 تومان
3465000 تومان 4895000 تومان 2765000 تومان 1995000 تومان
3595000 تومان 4895000 تومان 2775000 تومان 1995000 تومان
3675000 تومان 4925000 تومان 2795000 تومان 1995000 تومان
درجه هتل
B.B
4695000 تومان 7295000 تومان 3195000 تومان 1995000 تومان
4875000 تومان 7295000 تومان 1995000 تومان
5495000 تومان 8495000 تومان 3795000 تومان 1995000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2565000 تومان
کودک با تخت
2055000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2565000 تومان
کودک با تخت
2055000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2345000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2565000 تومان
کودک با تخت
2095000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2435000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2745000 تومان
کودک با تخت
2745000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2995000 تومان
کودک با تخت
2145000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2545000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3245000 تومان
کودک با تخت
2295000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2545000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3245000 تومان
کودک با تخت
2295000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2715000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3365000 تومان
کودک با تخت
2355000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3495000 تومان
کودک با تخت
2395000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3495000 تومان
کودک با تخت
2395000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2845000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3545000 تومان
کودک با تخت
2395000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2845000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3545000 تومان
کودک با تخت
2395000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2865000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3635000 تومان
کودک با تخت
2485000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2885000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3725000 تومان
کودک با تخت
2485000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2885000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3725000 تومان
کودک با تخت
2485000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2885000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3725000 تومان
کودک با تخت
2485000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2945000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3745000 تومان
کودک با تخت
2495000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3895000 تومان
کودک با تخت
3095000 تومان
کودک بدون تخت
2575000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3895000 تومان
کودک با تخت
3095000 تومان
کودک بدون تخت
2575000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3145000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4035000 تومان
کودک با تخت
2595000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3145000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4035000 تومان
کودک با تخت
2595000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4195000 تومان
کودک با تخت
2595000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4195000 تومان
کودک با تخت
2595000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4195000 تومان
کودک با تخت
2595000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3275000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4495000 تومان
کودک با تخت
2765000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3365000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4695000 تومان
کودک با تخت
2765000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3365000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4695000 تومان
کودک با تخت
2765000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3465000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4895000 تومان
کودک با تخت
2765000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3465000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4895000 تومان
کودک با تخت
2765000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3465000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4895000 تومان
کودک با تخت
2765000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4895000 تومان
کودک با تخت
2775000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3675000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4925000 تومان
کودک با تخت
2795000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7295000 تومان
کودک با تخت
3195000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4875000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7295000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8495000 تومان
کودک با تخت
3795000 تومان
کودک بدون تخت
1995000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور 4 شب استانبول با پرواز آسمان ویژه نوروز 1397,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.,
  نوع تور : هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
  روزهای رفت : شنبه,
  مدت اقامت : 4 شب و 5 روز,
  تاریخ اعتبار : 4 فروردین,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان, معلولین, متخصصان,
  هزینه : اقتصادی,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 2295000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.,
  کشور مقصد : ترکیه,
  شهر مقصد : استانبول,
 • پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است.
  مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر بوده و آژانس بینابال هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور هنگام رزرو ضروریست.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی