خدمات 24 ساعته

44042929

09121396022

بینابال سیر

تور استانبول با پرواز آسمان ویژه دی ماه

Iran Aseman Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
درجه هتل
B.B
1095000 تومان 1395000 تومان 935000 تومان 795000 تومان
1195000 تومان 1495000 تومان 995000 تومان 795000 تومان
1285000 تومان 1665000 تومان 995000 تومان 795000 تومان
1345000 تومان 1825000 تومان 1100000 تومان 795000 تومان
1395000 تومان 1895000 تومان 1120000 تومان 795000 تومان
1485000 تومان 2065000 تومان 1170000 تومان 795000 تومان
1495000 تومان 2095000 تومان 1200000 تومان 795000 تومان
1615000 تومان 2335000 تومان 1280000 تومان 795000 تومان
1655000 تومان 2425000 تومان 1280000 تومان 795000 تومان
1655000 تومان 2425000 تومان 1280000 تومان 795000 تومان
درجه هتل
B.B
1675000 تومان 2445000 تومان 1295000 تومان 795000 تومان
درجه هتل
B.B
1735000 تومان 2565000 تومان 1330000 تومان 795000 تومان
1835000 تومان 2775000 تومان 1370000 تومان 795000 تومان
1875000 تومان 2815000 تومان 1420000 تومان 795000 تومان
1915000 تومان 2855000 تومان 1450000 تومان 795000 تومان
1915000 تومان 2855000 تومان 1450000 تومان 795000 تومان
2025000 تومان 3115000 تومان 1495000 تومان 795000 تومان
2065000 تومان 3125000 تومان 1520000 تومان 795000 تومان
2065000 تومان 3125000 تومان 1520000 تومان 795000 تومان
2095000 تومان 3185000 تومان 1540000 تومان 795000 تومان
2175000 تومان 3395000 تومان 1580000 تومان 795000 تومان
2245000 تومان 3535000 تومان 1630000 تومان 795000 تومان
2395000 تومان 3835000 تومان 2400000 تومان 795000 تومان
2395000 تومان 3835000 تومان 2400000 تومان 795000 تومان
2555000 تومان 4095000 تومان 1790000 تومان 795000 تومان
2615000 تومان 4255000 تومان 1850000 تومان 795000 تومان
2725000 تومان 4445000 تومان 1890000 تومان 795000 تومان
2965000 تومان 4925000 تومان 1995000 تومان 795000 تومان
3075000 تومان 5095000 تومان 1995000 تومان 795000 تومان
3295000 تومان 5445000 تومان 2095000 تومان 795000 تومان
3295000 تومان 5445000 تومان 2095000 تومان 795000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1395000 تومان
کودک با تخت
935000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1495000 تومان
کودک با تخت
995000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1285000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1665000 تومان
کودک با تخت
995000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1345000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1825000 تومان
کودک با تخت
1100000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1895000 تومان
کودک با تخت
1120000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1485000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2065000 تومان
کودک با تخت
1170000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2095000 تومان
کودک با تخت
1200000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1615000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2335000 تومان
کودک با تخت
1280000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1655000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2425000 تومان
کودک با تخت
1280000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1655000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2425000 تومان
کودک با تخت
1280000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1675000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2445000 تومان
کودک با تخت
1295000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1735000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2565000 تومان
کودک با تخت
1330000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1835000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2775000 تومان
کودک با تخت
1370000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1875000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2815000 تومان
کودک با تخت
1420000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1915000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2855000 تومان
کودک با تخت
1450000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1915000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2855000 تومان
کودک با تخت
1450000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2025000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3115000 تومان
کودک با تخت
1495000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2065000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3125000 تومان
کودک با تخت
1520000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2065000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3125000 تومان
کودک با تخت
1520000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3185000 تومان
کودک با تخت
1540000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2175000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3395000 تومان
کودک با تخت
1580000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2245000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3535000 تومان
کودک با تخت
1630000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3835000 تومان
کودک با تخت
2400000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3835000 تومان
کودک با تخت
2400000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2555000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4095000 تومان
کودک با تخت
1790000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2615000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4255000 تومان
کودک با تخت
1850000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2725000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4445000 تومان
کودک با تخت
1890000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2965000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4925000 تومان
کودک با تخت
1995000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3075000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5095000 تومان
کودک با تخت
1995000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5445000 تومان
کودک با تخت
2095000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5445000 تومان
کودک با تخت
2095000 تومان
کودک بدون تخت
795000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور استانبول با پرواز آسمان ویژه دی ماه,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.,
  نوع تور : هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
  روزهای رفت : دوشنبه, پنجشنبه,
  مدت اقامت : 7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار : 30 دی ماه,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان, معلولین, متخصصان,
  هزینه : اقتصادی,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 1095000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.,
  کشور مقصد : ترکیه,
  شهر مقصد : استانبول,
 • نرخ کودک زیر دو سال 795000 تومان می باشد.
  پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است.
  مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر بوده و آژانس بینابال هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور هنگام رزرو ضروریست.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02144042929

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی