خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

آنتالیابا پرواز سان اکسپرس ویژه 14 اردیبهشت

sun express
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2725000 تومان 2955000 تومان 2525000 تومان 2295000 تومان KEMER
2820000 تومان 3095000 تومان 2575000 تومان 2295000 تومان LARA
3065000 تومان 3625000 تومان 2695000 تومان 2295000 تومان KEMER
3095000 تومان 3505000 تومان 2710000 تومان 2295000 تومان CENTER
3105000 تومان 3600000 تومان 2750000 تومان 2295000 تومان BELEK
3215000 تومان 3690000 تومان 2770000 تومان 2295000 تومان KEMER
3370000 تومان 4030000 تومان 2850000 تومان 2295000 تومان KEMER
3370000 تومان 4145000 تومان 2850000 تومان 2295000 تومان KEMER
3460000 تومان 4060000 تومان 2895000 تومان 2295000 تومان KEMER
3520000 تومان 4150000 تومان 2925000 تومان 2295000 تومان KEMER
3645000 تومان 4470000 تومان 2985000 تومان 2295000 تومان LARA
3675000 تومان 4380000 تومان 3000000 تومان 2295000 تومان KEMER
3830000 تومان 4610000 تومان 3080000 تومان 2295000 تومان BELEK
4040000 تومان 5110000 تومان 3190000 تومان 2295000 تومان BELEK
درجه هتل
U.ALL
4285000 تومان 5295000 تومان 3305000 تومان 2295000 تومان KEMER
درجه هتل
U.ALL
4440000 تومان 5525000 تومان 3385000 تومان 2295000 تومان LARA
درجه هتل
U.ALL
4500000 تومان 5620000 تومان 3415000 تومان 2295000 تومان KUNDU
درجه هتل
U.ALL
4715000 تومان 5940000 تومان 3520000 تومان 2295000 تومان LARA
درجه هتل
U.ALL
4745000 تومان 5985000 تومان 3535000 تومان 2295000 تومان LARA
4745000 تومان 5985000 تومان 3535000 تومان 2295000 تومان LARA
4870000 تومان 6170000 تومان 3600000 تومان 2295000 تومان LARA
درجه هتل
U.ALL
4900000 تومان 6215000 تومان 3615000 تومان 2295000 تومان LARA
4900000 تومان 6215000 تومان 3615000 تومان 2295000 تومان LARA
5050000 تومان 6215000 تومان 3690000 تومان 2295000 تومان KEMER
5100000 تومان 6515000 تومان 3715000 تومان 2295000 تومان BELEK
5325000 تومان 6855000 تومان 3825000 تومان 2295000 تومان LARA
درجه هتل
U.ALL
5325000 تومان 7165000 تومان 3825000 تومان 2295000 تومان BELEK
5390000 تومان 6950000 تومان 3860000 تومان 2295000 تومان LARA
5390000 تومان 6950000 تومان 3860000 تومان 2295000 تومان KEMER
درجه هتل
U.ALL
5480000 تومان 7085000 تومان 3905000 تومان 2295000 تومان BELEK
5830000 تومان 7615000 تومان 4080000 تومان 2295000 تومان KEMER
درجه هتل
U.ALL
5880000 تومان 7685000 تومان 4105000 تومان 2295000 تومان LARA
6030000 تومان 7915000 تومان 4180000 تومان 2295000 تومان BELEK
6245000 تومان 8235000 تومان 4285000 تومان 2295000 تومان BELEK
درجه هتل
U.ALL
9460000 تومان 15210000 تومان 5895000 تومان 2295000 تومان BELEK
درجه هتل
U.ALL
10265000 تومان 14265 تومان 6295000 تومان 2295000 تومان BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2725000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2955000 تومان
کودک با تخت
2525000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3095000 تومان
کودک با تخت
2575000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3065000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3625000 تومان
کودک با تخت
2695000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3505000 تومان
کودک با تخت
2710000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
CENTER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3105000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3600000 تومان
کودک با تخت
2750000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3215000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3690000 تومان
کودک با تخت
2770000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3370000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4030000 تومان
کودک با تخت
2850000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3370000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4145000 تومان
کودک با تخت
2850000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4060000 تومان
کودک با تخت
2895000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3520000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4150000 تومان
کودک با تخت
2925000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3645000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4470000 تومان
کودک با تخت
2985000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3675000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4380000 تومان
کودک با تخت
3000000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3830000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4610000 تومان
کودک با تخت
3080000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4040000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5110000 تومان
کودک با تخت
3190000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4285000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5295000 تومان
کودک با تخت
3305000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4440000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5525000 تومان
کودک با تخت
3385000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5620000 تومان
کودک با تخت
3415000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
KUNDU
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4715000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5940000 تومان
کودک با تخت
3520000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4745000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5985000 تومان
کودک با تخت
3535000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4745000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5985000 تومان
کودک با تخت
3535000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6170000 تومان
کودک با تخت
3600000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6215000 تومان
کودک با تخت
3615000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6215000 تومان
کودک با تخت
3615000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6215000 تومان
کودک با تخت
3690000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6515000 تومان
کودک با تخت
3715000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5325000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6855000 تومان
کودک با تخت
3825000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5325000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7165000 تومان
کودک با تخت
3825000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6950000 تومان
کودک با تخت
3860000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6950000 تومان
کودک با تخت
3860000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5480000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7085000 تومان
کودک با تخت
3905000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5830000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7615000 تومان
کودک با تخت
4080000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5880000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7685000 تومان
کودک با تخت
4105000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6030000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7915000 تومان
کودک با تخت
4180000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6245000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8235000 تومان
کودک با تخت
4285000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
15210000 تومان
کودک با تخت
5895000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10265000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
14265 تومان
کودک با تخت
6295000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : آنتالیابا پرواز سان اکسپرس ویژه 14 اردیبهشت,
  مدارک مورد نیاز : پاسپور با حداقل 6 ماه اعتبار,
  نوع تور : ورزش های آبی, شهر و خرید,
  روزهای رفت : جمعه,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
  خدمات : صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 2725000تومان,
  مدارک مورد نیاز : پاسپور با حداقل 6 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : ترکیه,
  شهر مقصد : آنتالیا,
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر می باشد و اژانس بینابال هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است .
  در صورت افزایش نرخ در روز تسویه حساب ما به التفاوت دریافت می گردد و در صورت تسویه حساب کامل در روز ارسال درخواست هیچ گونه افزایش نرخی بابت افزایش نرخ ارز نخواهد داشت.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی