خدمات 24 ساعته

44042929

09121396022

بینابال سیر

تور 6 شب و 7 روز آنتالیا با پرواز ماهان ویژه نوروز

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
درجه هتل
ALL
2105000 تومان 2655000 تومان 2145000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل
ALL
2405000 تومان 2655000 تومان 2095000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل
ALL
2425000 تومان 2975000 تومان 2195000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل
ALL
2675000 تومان 3075000 تومان 2295000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
2575000 تومان 3325000 تومان 2345000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
2875000 تومان 3325000 تومان 2345000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
2675000 تومان 3525000 تومان 2395000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
2875000 تومان 3525000 تومان 2395000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل
ALL
2725000 تومان 3425000 تومان 2345000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل
ALL
2925000 تومان 3375000 تومان 2395000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
2775000 تومان 3425000 تومان 2395000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
2925000 تومان 3375000 تومان 2395000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
2825000 تومان 3625000 تومان 2445000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
3075000 تومان 3625000 تومان 2495000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
2875000 تومان 3725000 تومان 2495000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
3075000 تومان 3675000 تومان 2495000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
2975000 تومان 2495000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
3275000 تومان 2495000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
3075000 تومان 3975000 تومان 2595000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
3275000 تومان 3975000 تومان 2595000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل
U.ALL
3375000 تومان 4275000 تومان 2645000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل
U.ALL
3625000 تومان 4475000 تومان 2695000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
3425000 تومان 4475000 تومان 2695000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
3625000 تومان 4475000 تومان 2695000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
3675000 تومان 4675000 تومان 2745000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
3975000 تومان 4975000 تومان 2895000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل
U.ALL
3925000 تومان 5175000 تومان 2945000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل
U.ALL
3975000 تومان 5075000 تومان 2995000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل
U.ALL
4325000 تومان 5925000 تومان 3145000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل
U.ALL
4625000 تومان 5975000 تومان 3195000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
4375000 تومان 5975000 تومان 3195000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
4675000 تومان 5975000 تومان 3195000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل
U.ALL
4575000 تومان 6275000 تومان 3295000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل
U.ALL
4875000 تومان 6275000 تومان 3295000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
4575000 تومان 6275000 تومان 3295000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
4875000 تومان 6275000 تومان 3295000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
5175000 تومان 7075000 تومان 3595000 تومان 1745000 تومان تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
5475000 تومان 7225000 تومان 3595000 تومان 1895000 تومان تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2105000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2655000 تومان
کودک با تخت
2145000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2405000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2655000 تومان
کودک با تخت
2095000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2425000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2975000 تومان
کودک با تخت
2195000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2675000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3075000 تومان
کودک با تخت
2295000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2575000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3325000 تومان
کودک با تخت
2345000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2875000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3325000 تومان
کودک با تخت
2345000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2675000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3525000 تومان
کودک با تخت
2395000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2875000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3525000 تومان
کودک با تخت
2395000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2725000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3425000 تومان
کودک با تخت
2345000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2925000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3375000 تومان
کودک با تخت
2395000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2775000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3425000 تومان
کودک با تخت
2395000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2925000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3375000 تومان
کودک با تخت
2395000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2825000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3625000 تومان
کودک با تخت
2445000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3075000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3625000 تومان
کودک با تخت
2495000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2875000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3725000 تومان
کودک با تخت
2495000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3075000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3675000 تومان
کودک با تخت
2495000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2975000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
2495000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3275000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
2495000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3075000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3975000 تومان
کودک با تخت
2595000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3275000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3975000 تومان
کودک با تخت
2595000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3375000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4275000 تومان
کودک با تخت
2645000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3625000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4475000 تومان
کودک با تخت
2695000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3425000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4475000 تومان
کودک با تخت
2695000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3625000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4475000 تومان
کودک با تخت
2695000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3675000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4675000 تومان
کودک با تخت
2745000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3975000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4975000 تومان
کودک با تخت
2895000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3925000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5175000 تومان
کودک با تخت
2945000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3975000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5075000 تومان
کودک با تخت
2995000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4325000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5925000 تومان
کودک با تخت
3145000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4625000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5975000 تومان
کودک با تخت
3195000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4375000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5975000 تومان
کودک با تخت
3195000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4675000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5975000 تومان
کودک با تخت
3195000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4575000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6275000 تومان
کودک با تخت
3295000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4875000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6275000 تومان
کودک با تخت
3295000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4575000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6275000 تومان
کودک با تخت
3295000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4875000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6275000 تومان
کودک با تخت
3295000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5175000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7075000 تومان
کودک با تخت
3595000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ های سفر : 25 و 26 اسفند + 7 و 8 و 9 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5475000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7225000 تومان
کودک با تخت
3595000 تومان
کودک بدون تخت
1895000 تومان
موقعیت
توضیحات
تاریخ سفر : 27 و 28 و 29 اسفند + 1 الی 6 فروردین
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور 6 شب و 7 روز آنتالیا با پرواز ماهان ویژه نوروز,
  مدارک مورد نیاز : پاسپورت با 7 ماه اعتبار,
  نوع تور : ساحل, شهر و خرید, ورزش های آبی,
  روزهای رفت : جمعه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 14 فروردین,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
  خدمات : صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, راهنمای تور, ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : بیزنس, کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 2105000تومان,
  مدارک مورد نیاز : پاسپورت با 7 ماه اعتبار,
  کشور مقصد : ترکیه,
  شهر مقصد : آنتالیا,
 • نرخ کودک زیردو سال 290000تومان می باشد.
  پرواز چارتر ، هتل گارانتی و هزینه غیر قابل استرداد می باشد.
  مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه خروج از کشور برعهده مسافر بوده و آژانس بینا بال سیر هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  پرداخت 50 درصد از مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02144042929

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی