خدمات 24 ساعته

09906500125

09121396022

بینابال سیر

تور ویژه آنتالیا با پرواز تیلویند ویژه 1 مهر

Tailwind Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
3460000 تومان 4160000 تومان 2490000 تومان 2090000 تومان
3560000 تومان 4560000 تومان 2490000 تومان 2090000 تومان
3910000 تومان 4860000 تومان 2890000 تومان 2090000 تومان
3960000 تومان 4860000 تومان 2890000 تومان 2090000 تومان
4160000 تومان 5160000 تومان 2940000 تومان 2090000 تومان
4260000 تومان 3350000 تومان 2090000 تومان
درجه هتل
U.ALL
4360000 تومان 5260000 تومان 2990000 تومان 2090000 تومان
4360000 تومان 5360000 تومان 3290000 تومان 2090000 تومان
4460000 تومان 5560000 تومان 3490000 تومان 2090000 تومان
درجه هتل
U.ALL
4460000 تومان 5560000 تومان 3490000 تومان 2090000 تومان
4460000 تومان 5460000 تومان 3390000 تومان 2090000 تومان
درجه هتل
U.ALL
4510000 تومان 3290000 تومان 2090000 تومان
درجه هتل
U.ALL
4560000 تومان 5710000 تومان 3590000 تومان 2090000 تومان
درجه هتل
U.ALL
4660000 تومان 5760000 تومان 3190000 تومان 2090000 تومان
درجه هتل
U.ALL
4660000 تومان 5800000 تومان 3190000 تومان 2090000 تومان
4720000 تومان 3350000 تومان 2090000 تومان
4760000 تومان 3190000 تومان 2090000 تومان
درجه هتل
U.ALL
4960000 تومان 5960000 تومان 3290000 تومان 2090000 تومان
5000000 تومان 5760000 تومان 3190000 تومان 2090000 تومان
درجه هتل
U.ALL
5120000 تومان 5960000 تومان 3390000 تومان 2090000 تومان
5210000 تومان 5860000 تومان 3290000 تومان 2090000 تومان
5260000 تومان 6960000 تومان 3490000 تومان 2090000 تومان
5460000 تومان 7410000 تومان 3990000 تومان 2090000 تومان
5620000 تومان 7460000 تومان 3390000 تومان 2090000 تومان
5660000 تومان 7160000 تومان 3890000 تومان 2090000 تومان
5760000 تومان 7060000 تومان 3690000 تومان 2090000 تومان
درجه هتل
U.ALL
5960000 تومان 2090000 تومان
6060000 تومان 8760000 تومان 3590000 تومان 2090000 تومان
7560000 تومان 11360000 تومان 3990000 تومان 2090000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4160000 تومان
کودک با تخت
2490000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4560000 تومان
کودک با تخت
2490000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3910000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4860000 تومان
کودک با تخت
2890000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4860000 تومان
کودک با تخت
2890000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5160000 تومان
کودک با تخت
2940000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4260000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
3350000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4360000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5260000 تومان
کودک با تخت
2990000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4360000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5360000 تومان
کودک با تخت
3290000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5560000 تومان
کودک با تخت
3490000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5560000 تومان
کودک با تخت
3490000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5460000 تومان
کودک با تخت
3390000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4510000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
3290000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5710000 تومان
کودک با تخت
3590000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4660000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5760000 تومان
کودک با تخت
3190000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4660000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5800000 تومان
کودک با تخت
3190000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4720000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
3350000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
3190000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5960000 تومان
کودک با تخت
3290000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5760000 تومان
کودک با تخت
3190000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5960000 تومان
کودک با تخت
3390000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5210000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5860000 تومان
کودک با تخت
3290000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5260000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6960000 تومان
کودک با تخت
3490000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7410000 تومان
کودک با تخت
3990000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7460000 تومان
کودک با تخت
3390000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5660000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7160000 تومان
کودک با تخت
3890000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7060000 تومان
کودک با تخت
3690000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6060000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8760000 تومان
کودک با تخت
3590000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11360000 تومان
کودک با تخت
3990000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور ویژه آنتالیا با پرواز تیلویند ویژه 1 مهر ,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.,
  نوع تور : ورزش های آبی, ساحل,
  روزهای رفت : شنبه,
  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز,
  تاریخ اعتبار : 1 مهر,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : متوسط,
  خدمات : صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, راهنمای تور,
  سطح سختی : متوسط,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 2460000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.,
  کشور مقصد : ترکیه,
  شهر مقصد : آنتالیا,
 • نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومان میباشد .
  مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر بوده و آژانس بینا بال هیچگونه مسولیتی ندارد
  هنگام ثبت نام و رزرو تور پرداخت 50% از مبلغ کل تور الزامیست
  پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی