خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور 6 شب آنتالیا با پرواز سان اکسپرس

sun express
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2531000 تومان 2740000 تومان 2352000 تومان 2145000 تومان KEMER
2643000 تومان 2908000 تومان 2408000 تومان 2145000 تومان LARA
2663000 تومان 2939000 تومان 2418000 تومان 2145000 تومان LARA
2755000 تومان 3076000 تومان 2464000 تومان 2145000 تومان BELEK
2877000 تومان 3423000 تومان 2525000 تومان 2145000 تومان KEMER
درجه هتل
ALL
2908000 تومان 3306000 تومان 2540000 تومان 2145000 تومان KEMER
3000000 تومان 3622000 تومان 2586000 تومان 2145000 تومان KEMER
3061000 تومان 3535000 تومان 2617000 تومان 2145000 تومان KEMER
3183000 تومان 3719000 تومان 2678000 تومان 2145000 تومان BELEK
3214000 تومان 3765000 تومان 2693000 تومان 2145000 تومان KEMER
3214000 تومان 3765000 تومان 2693000 تومان 2145000 تومان KEMER
3214000 تومان 3765000 تومان 2693000 تومان 2145000 تومان KEMER
3336000 تومان 4071000 تومان 2448000 تومان 2145000 تومان LARA
درجه هتل
U.ALL
3398000 تومان 4040000 تومان 2785000 تومان 2145000 تومان BELEK
درجه هتل
U.ALL
3428000 تومان 4086000 تومان 2800000 تومان 2145000 تومان KUNDU
3673000 تومان 4453000 تومان 2923000 تومان 2145000 تومان BELEK
درجه هتل
U.ALL
3795000 تومان 4637000 تومان 2984000 تومان 2145000 تومان LARA
درجه هتل
U.ALL
3969000 تومان 4897000 تومان 3071000 تومان 2145000 تومان KEMER
درجه هتل
U.ALL
3979000 تومان 4897000 تومان 3076000 تومان 2145000 تومان BELEK
درجه هتل
U.ALL
4101000 تومان 5096000 تومان 3137000 تومان 2145000 تومان LARA
درجه هتل
U.ALL
4591000 تومان 5830000 تومان 3382000 تومان 2145000 تومان LARA
4698000 تومان 5994000 تومان 3433000 تومان 2145000 تومان BELEK
4713000 تومان 6014000 تومان 3443000 تومان 2145000 تومان LARA
4713000 تومان 6014000 تومان 3443000 تومان 2145000 تومان LARA
4744000 تومان 6060000 تومان 3458000 تومان 2145000 تومان LARA
4775000 تومان 6106000 تومان 3474000 تومان 2145000 تومان LARA
درجه هتل
U.ALL
5045000 تومان 6804000 تومان 3606000 تومان 2145000 تومان BELEK
5172000 تومان 6702000 تومان 3672000 تومان 2145000 تومان LARA
5234000 تومان 6794000 تومان 3703000 تومان 2145000 تومان LARA
درجه هتل
U.ALL
5325000 تومان 6932000 تومان 3749000 تومان 2145000 تومان BELEK
5784000 تومان 7620000 تومان 3978000 تومان 2145000 تومان BELEK
6243000 تومان 8309000 تومان 4208000 تومان 2145000 تومان KEMER
درجه هتل
U.ALL
8850000 تومان 1424000 تومان 5508000 تومان 2145000 تومان BELEK
درجه هتل
U.ALL
11083000 تومان 15576000 تومان 6630000 تومان 2145000 تومان BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2531000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2740000 تومان
کودک با تخت
2352000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2643000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2908000 تومان
کودک با تخت
2408000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2663000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2939000 تومان
کودک با تخت
2418000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2755000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3076000 تومان
کودک با تخت
2464000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2877000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3423000 تومان
کودک با تخت
2525000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2908000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3306000 تومان
کودک با تخت
2540000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3622000 تومان
کودک با تخت
2586000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3061000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3535000 تومان
کودک با تخت
2617000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3183000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3719000 تومان
کودک با تخت
2678000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3214000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3765000 تومان
کودک با تخت
2693000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3214000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3765000 تومان
کودک با تخت
2693000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3214000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3765000 تومان
کودک با تخت
2693000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3336000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4071000 تومان
کودک با تخت
2448000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3398000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4040000 تومان
کودک با تخت
2785000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3428000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4086000 تومان
کودک با تخت
2800000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
KUNDU
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3673000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4453000 تومان
کودک با تخت
2923000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4637000 تومان
کودک با تخت
2984000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3969000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4897000 تومان
کودک با تخت
3071000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3979000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4897000 تومان
کودک با تخت
3076000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4101000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5096000 تومان
کودک با تخت
3137000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4591000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5830000 تومان
کودک با تخت
3382000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4698000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5994000 تومان
کودک با تخت
3433000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4713000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6014000 تومان
کودک با تخت
3443000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4713000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6014000 تومان
کودک با تخت
3443000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4744000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6060000 تومان
کودک با تخت
3458000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4775000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6106000 تومان
کودک با تخت
3474000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5045000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6804000 تومان
کودک با تخت
3606000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5172000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6702000 تومان
کودک با تخت
3672000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5234000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6794000 تومان
کودک با تخت
3703000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5325000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6932000 تومان
کودک با تخت
3749000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5784000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7620000 تومان
کودک با تخت
3978000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6243000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8309000 تومان
کودک با تخت
4208000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1424000 تومان
کودک با تخت
5508000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
11083000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
15576000 تومان
کودک با تخت
6630000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور 6 شب آنتالیا با پرواز سان اکسپرس,
  مدارک مورد نیاز : مدارک لازم اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.,
  نوع تور : ورزش های آبی, ساحل,
  روزهای رفت : جمعه,
  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 14 اردیبهشت,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, افراد مجرد, جوانان, معلولین,
  هزینه : اقتصادی,
  خدمات : صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  مدارک مورد نیاز : مدارک لازم اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.,
  کشور مقصد : ترکیه,
  شهر مقصد : آنتالیا,
 • نرخ کودک زیر 2 سال 200000 تومان می باشد.
  مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر بوده و آژانس بینا بال سیر مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  پرداخت 50 درصد از مبلغ تور در زمان رزرو الزامی می باشد.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی